(1)
Peyron, L. Antronomia Teologica. wst 2021, 34, 160-173.