Peyron, L. (2021). Antronomia teologica. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 160-173. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.9