Peyron, Luca. 2021. „Antronomia Teologica”. Warszawskie Studia Teologiczne 34 (2), 160-73. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.9.