[1]
L. Peyron, „Antronomia teologica”, wst, t. 34, nr 2, s. 160-173, grudz. 2021.