Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Starożytność chrześcijańska, hellenizm, Biblia, filozofia

Aune D. E., Romans as a „Logos protreptikos” [w:] The Romans Debate. Red. K. P. Donfried. Peabody, Mass. 1991.
  Google Scholar

Bardy G., „Philosophe” et „philosophie” dans le vocabulaire chrétien des premiers siècles, „Revue d'ascétique et de mystique” 25 (1949).
  Google Scholar

Charlesworth J. H., The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. II. New York 1985.
  Google Scholar

Dąbrowski E., Dzieje Pawła z Tarsu. Warszawa 1953.
  Google Scholar

Dąbrowski E., Nowy Testament na tle epoki. Poznań 1965.
  Google Scholar

Domański J., Metamorfozy pojęcia filozofii. Warszawa 1996.
  Google Scholar

Grelot P., „La vie spirituelle”. Supplément, 77 (1968).
  Google Scholar

Grillmeier A., Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Vol. I. Brescia 1982.
  Google Scholar

Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia. Przekład, redakcja i wprowadzenie K. Bielawski. Bydgoszcz 1997.
  Google Scholar

Kraus Reggiani C., I frammenti di Aristobulo esegeta biblico. „Accademia Nazionale dei Lincei, Bolletino di Classici”, ser. 3, 1982-87.
  Google Scholar

Malingrey A. M., „Philosophia”. Étude d'un groupe de mots dans la littérature grecque des Présocratiques au IVe siècle après J. C. Paris 1961.
  Google Scholar

Poniży B., Panteizm w Księdze Mądrości (13, 1-9) na tle krytyki bałwochwalstwa w Biblii. „Poznańskie Studia Teologiczne” 8 (1998).
  Google Scholar

Sajdak J., Kwintus Septimiusz Florens Tertulian. Czasy - Życie - Dzieło. Poznań 1949.
  Google Scholar

Sinko T., Historia literatury greckiej. T. II. Cz. I. Kraków 1947.
  Google Scholar

Sterling G. E., Hellenistic Philosophy and NT [w:] Handbook to Exegesis of the NT. Red. S. E. Porter. Leiden 1997.
  Google Scholar

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Warszawa 1991.
  Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. I. Warszawa 1978.
  Google Scholar

Überweg F., Die patristische und scholastische Philosophie. Berlin 1928.
  Google Scholar

Vilchez J., Sabiduría. Estella 1990.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 186–205. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/102

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 229
PDF downloads: 405


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.