O czasopiśmie

„Warszawskie Studia Teologiczne” to czasopismo naukowe wydawane przez Collegium Joanneum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, w częstotliwości raz na kwartał. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje wszystkie działy teologii, począwszy od dogmatyki, przez teologię fundamentalną, moralną, pastoralną, nauki biblijne, patrystykę, liturgikę oraz katechetykę. Na jego łamach ukazują się również teksty z dziedziny innych nauk kościelnych, takich jak prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna, historia Kościoła, filozofia czy etyka, a także nauk pomocniczych teologii, m.in. historii sztuki chrześcijańskiej, socjologii religii czy religiologii.

Tak szeroki zakres tematów ma w zamierzeniu umożliwić dialog między różnymi dziedzinami wiedzy, a przez to promować teologię z jednej strony otwartą na problemy współczesności, z drugiej zaś opartą na dogłębnej znajomości źródeł - Objawienia i Tradycji.

Czasopismo ma charakter międzynarodowy, a oprócz tekstów w języku polskim publikowane są w nim artykuły obcojęzyczne. W zamyśle ma być ono miejscem przybliżającym polskim badaczom refleksję teologiczną innych krajów, a także popularyzującym dokonania rodzimych teologów za granicą, przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Choć „Warszawskie Studia Teologiczne” zasadniczo skupiają się na teologii katolickiej, są jednak otwarte na publikacje badaczy należących do innych Kościołów i wspólnot kościelnych, w duchu dialogu ekumenicznego.

Oprócz artykułów problemowych w czasopiśmie publikowane są opracowania źródeł biblijnych i patrystycznych oraz recenzje aktualnych publikacji teologicznych, polskich i zagranicznych.

W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji. Treść publikowanych w nim tekstów dostępna jest zarówno w wersji drukowanej, jak i online, w otwartym dostępie.

Cel i zakres tematyczny

  • zgłębianie istotnych zagadnień wszystkich działów teologii oraz pozostałych nauk kościelnych w kontekście wyzwań współczesności.
  • promowanie dialogu teologii z innymi dziedzinami wiedzy.
  • popularyzacja wyników badań teologii zagranicznej w Polsce oraz włączanie rodzimej refleksji teologicznej w obieg światowy, przede wszystkim środkowoeuropejski.
  • studium biblijnych, patrystycznych oraz liturgicznych źródeł teologii.

Częstotliwość wydawania: kwartalnik

Wydawca: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Punktacja MNiSW 2019: 20 pkt

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index