O czasopiśmie


 
Historia czasopisma
Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Do 2019 roku było kwartalnikiem, a od 2020 roku jest wydawane jako półrocznik.
 
Wydawca czasopisma
"Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Akademię Katolicką w Warszawie (ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa).
 
Cel czasopisma
  • zgłębianie istotnych zagadnień wszystkich działów teologii oraz pozostałych nauk kościelnych w kontekście wyzwań współczesności;
  • promowanie dialogu teologii z innymi dziedzinami wiedzy, a przez to promowanie teologii z jednej strony otwartej na problemy współczesności, z drugiej opartej na dogłębnej znajomości źródeł – Objawienia i Tradycji;
  • popularyzacja wyników badań teologii zagranicznej w Polsce oraz włączanie rodzimej refleksji teologicznej w obieg światowy, przede wszystkim środkowoeuropejski;
  • studium biblijnych, patrystycznych oraz liturgicznych źródeł teologii.
Zakres tematyczny
Tematyka artykułów publikowanych w „Warszawskich Studiach Teologicznych” obejmuje wszystkie działy teologii, począwszy od dogmatyki, przez teologię fundamentalną, moralną, pastoralną, nauki biblijne, patrystykę, liturgikę oraz katechetykę. Na łamach „Warszawskich Studiach Teologicznych” ukazują się również teksty z dziedziny innych nauk kościelnych, takich jak prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna, historia Kościoła, filozofia czy etyka, a także nauk pomocniczych teologii, m.in. historii sztuki chrześcijańskiej, socjologii religii czy religiologii. Choć „Warszawskie Studia Teologiczne” zasadniczo skupiają się na teologii katolickiej, są jednak otwarte na publikacje badaczy należących do innych Kościołów i wspólnot kościelnych, w duchu dialogu ekumenicznego.
 
Zakres geograficzny
"Warszawskie Studia Teologiczne" są zainteresowane krajami, w których rozwija się myśl chrześcijańska, zarówno w ramach tradycji chrześcijaństwa zachodniego, jak i wschodniego.
 
Kto może publikować oraz rodzaj publikowanych tekstów
Autorami tekstów mogą być naukowcy z Polski i z zagranicy zajmujący się teologią, naukami biblijnymi, prawem kanonicznym, chrześcijańską nauką społeczną, historią Kościoła, filozofią, etyką, historią sztuki chrześcijańskiej, socjologią religii oraz religiologią. Na łamach "Warszawskich Studiów Teologicznych" publikowane są wyniki oryginalnych badań naukowych, prace przeglądowe, polemiczne, opracowania źródeł oraz recenzje ważnych i aktualnych publikacji teologicznych.
 
Języki publikacji
"Warszawskie Studia Teologiczne" publikują teksty w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim.
 
Procedura recenzowania
W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind peer review) (więcej).
  
Polityka otwartego dostępu
Polityka wydawnicza redakcji "Warszawskich Studiów Teologicznych" jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Oznacza to też, że opublikowane materiały mogą być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji. 
 
Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w "Warszawskich Studiach Teologicznych" jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Artykuły opublikowane w "Warszawskich Studiach Teologicznych" są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe  , która zezwala na:
  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Umowa o publikację artykułu (pobierz)

Oświadczenie autora (pobierz)

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka archiwizowania
Pliki elektorniczne z artykułami opublikowanymi w "Warszawskich Studiach Teologicznych" są archiwizowane długoterminowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (serwis Polona).
 
Polityka deponowania
Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopisma "Warszawskie Studia Teologiczne" jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach. Polityka deponowania jest zarejestrowana na stronie "Most Wiedzy" (kliknij tutaj).
 
Polityka prywatności
Imiona i nazwiska oraz inne nazwy, a także adresy e-mail wprowadzone na stronę tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom.