Procedura recenzowania


 

Podstawowe zasady kwalifikacji publikacji

 1. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.
 2. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.
 3. Redakcja podkreśla, iż ghostwriting oraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 4. Czasopismo nie zamieszcza tekstów popularnonaukowych i publicystycznych.

 

Zasady recenzowania

 1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna.
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje Redakcja spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.
 3. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów.
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem recenzenta, czy jego zdaniem artykuł należy dopuścić do publikacji (recenzja pozytywna) czy odrzucić (recenzja negatywna).
 5. Kryteria oceny artykułu zawarte są w formularzu recenzji.
 6. Na podstawie ocen i uwag recenzentów Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu artykułu do Autora w celu naniesienia poprawek.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania artykułu nawet jeśli obydwie jego recenzje nie są negatywne, ale recenzenci wykazali istotne wady artykułu i uchybienia ze strony Autora.
 8. W przypadku, gdy artykuł otrzymał jedną recenzję pozytywną, a drugą negatywną, Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta.
 9. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Formularz recenzji