ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑ ET ΠΕΡΙΨΗΜΑ. PRZYCZYNEK DO HISTORII EGZEGEZY PATRYSTYCZNEJ

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Paweł Apostoł, Biblia, teologia, starożytność, patrystyka

Audet P., La Didache, Paris 1958.
  Google Scholar

Blaise A., Dictionnaire Latin Francais des auteurs chretiens, Turnhout 1954.
  Google Scholar

Diefenbach L., Supplementum Lexici Mediae et lnfimae Latinitatis, Frankfurt 1957.
  Google Scholar

Hauck F., περικαϑάρμα, w: Grande Lessico del NT, fond. da G. Kittel, IV, Brescia 1968.
  Google Scholar

Kraft H., Clavis Patrum Apostolicorum, München 1963.
  Google Scholar

Munley R. W., The New Testament Text of St. Ambrose, Cambridge 1959.
  Google Scholar

Schwytzer E., Griechische Grammatik, II, München 1966.
  Google Scholar

Stab K., Pauluskommentare aus der griechischen Kirche, Münster 1933.
  Google Scholar

Stählin G., περίψημα, w: Grande Lessico del NT, fond. da G. Kittel, X, Brescia 1975.
  Google Scholar

Świderkówna A., Pierwsi świadkowie, Kraków 1988.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑ ET ΠΕΡΙΨΗΜΑ. PRZYCZYNEK DO HISTORII EGZEGEZY PATRYSTYCZNEJ. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 250–269. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/106

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 84
PDF downloads: 52


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.