Apreciacíon personal del hombre como antidoto contra crisis .contemporánea de la identidad de la “generación Y” (net-generación)


Abstrakt

„Generation Y” is a term proposed among others by Zygmunt Bauman to characterize the youngest generation of contemporary societies, largely shaped by postmodernism. Postmodernist world of chaotic difference, temporary character, and uncertainty has significant effects on a person who is spilt over to no identity or many different identities and becomes in her life the tool and consumer without personality. In this context, the identity is losing sustainability and human person is losing the identity uniqueness. Awareness of subjectivity, identity and development of personal and spiritual spheres of life, as well as a reference to fundamental human values can bring solution for the postmodern person. Such development is possible when at the starting point we consider human person as a whole and unity. It cannot be limited to scientific, fragmented, and reduced to the material dimension of human existence. Life without its fundamental spiritual values loses not only its meaning but leads to self-destruction. The way to find the meaning and value of human life, as well as its dignity, is a return to classic solutions philosophy that recognizes the man as a person.


Słowa kluczowe

pokolenie Y; personalizm; postmodernizm; tożsamość społeczna; tożsamość osób

Babiński, J. (2018). Kult cielesności jako wyraz współczesnego redukcjonizmu antropologicznego w kulturze. Studia Pelplińskie, (52), 15–27.

Bauman Z., Kubicki, R., Zeidler-Janiszewska, A. (2009). Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami, co przed nami. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.

Bauman, Z. (2007).Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni. W: H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne (s. 49–70). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.

Bigos, K. (2010). Tożsamość narracyjna w cyberprzestrzeni. Warszawa: Promotor.

Binswanger, H. (1966). Über den homo actualis. Zeitschrift für Psycho-somatische Medizin, 12, (4), 293–306.

Böckenförde, E. W. (2006). Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego. W: K. Michalski (red.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo (s. 95–104). Kraków: Znak.

Cheese, P. (2008). Netting the Net Generation. Pobrane z: http://www.businessweek.com/managing/content/mar2008/ca20080313_241443.htm?campaign_id=rss_null

Fazlagić, J. A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 .

Gudaniec, A. (2016). U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kalka, K. (2010). Możliwe implikacje filozoficznych ujęć człowieka dla pojmowania człowieczeństwa. W: H. Romanowska-Łakomy (red.), Esencja człowieczeństwa.

Prawda ludzka a cywilizacja (s. 105–116). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.

Krąpiec, M. A. (2005). Ja – człowiek. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość. Warszawa: Państwowy Instytut Kultury.

Mms.com (2009). Pokolenie Y. Pobrane z: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-strategie/pokolenie-y,2569,1 .

Mms.com, (2014). The Online News Hour: Generation Next. Pobrane z: http://www.pbs.org/newshour/generation-next/index-old.html.

Possenti, V. (2007). Spór o jedność człowieka i wyzwania nowego naturalizmu. Dusza– umysł – ciało. W: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Dusza – umysł – ciało. Spór o jedność bytową człowieka (s. 97–145). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Possenti, V. (2014). Negacja natury ludzkiej i humanizmu w filozofii nowożytnej i wspólczesnej. W: A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gaudaniec (red.), Spór o naturę ludzką (s. 113–134). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Prószyński, J. (2012). Influencer, trendsetter, coolhunter – kreowanie trendów. Pobrane z: www.gadzinowski.pl/komunikacja/influencer-trendsetter-coolhunter-kreowanie-trendow.

Shaira, I. (2008). What Comes Next after Generation X? Pobrane z: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/07/05/AR2008070501599.html

Skarul, B. (2009). Pokolenie – przytłoczeni rzeczywistością. Pobrane z: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?ID=/20090207/REPORTAZE/87811343.

Solska, J. (2009). Młodość idzie w klapakach. Pobrane z: http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read .

Strauss, N., Neil, H. (1991). Generations: The History of America’s Future, The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: Prenial.

Trunk P., (2008). 3 Ways work will change when Gen Y is in charge. Pobrane z: http://blog.penelopetrunk.com/2008/10/23/3-ways-work-will-change-when-gen-yis-in-charge/.


Opublikowane : 2018-12-09


Babiński, J. (2018). Apreciacíon personal del hombre como antidoto contra crisis .contemporánea de la identidad de la “generación Y” (net-generación). Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 166-177. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.10

Jarosław Babiński 
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Wydział Teologiczny  Polska

ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI – kapłan Diecezji Pelplińskiej. Po ukończeniu WSD w Pelplinie i rocznej pracy jako wikariusz podjął studia z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie (2000-2004), które ukończył doktoratem z nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jednocześnie
(2002-2006) studiował teologię na WT UKSW w Warszawie, uwieńczone tytułem doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Habilitację uzyskał  w 2014 r. Zatrudniony na WT UKSW w latach 2007-2015 jako adiunkt, a obecnie jako profesor UKSW przy Katedrze Historii Dogmatów. Od 2004 r. jest także wykładowcą w WSD w Pelplinie. Zajmuje się m. in: antropologią filozoficzną i teologiczną, ekoteologia, historią teologii współczesnej. Jest również badaczem i popularyzatorem myśli pelplińskiego uczonego – ks. Franciszka Sawickiego.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.