Śmierć Jezusa na krzyżu i jej świadkowie w relacji Mk 15, 33-41Death of Jesus on the Cross and its Witnesses according to Mk 15,33-41

Roman Bartnicki


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum (Polska)

Abstrakt

The pericope Mk 15, 33-41 includes the account of the death of Jesus and the conduct of the witnesses of this extremely important salvation event. In the article, this pericope is subject to literary analysis, the exegesis of the text is carried out and the kerygmatic message is indicated. Jesus, dying surrounded by two ill-doers, is the Messiah and the king of Israel. Crucified and derided, he did not save himself, but redeems others by his death. As he accepted the suffering voluntarily, he is the Saviour of all.


Słowa kluczowe:

śmierć Jezusa, ostatnie słowa Jezusa, rozdarcie się zasłony świątyni, wyznanie setnika, niewiasty przypatrujące się z daleka

Belano, A. (2013). Il Vangelo secondo Marco. Traduzione e analisi filologica. Roma.
  Google Scholar

Berger, K. (2004). Po co Jezus umarł na krzyżu. Tłum. E. Pieciul. Poznań.
  Google Scholar

Blinzler, J. (1969). Der Prozeß Jesu. Wyd. 4. Regensburg.
  Google Scholar

Bösen, W. (2002). Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu. Tłum. W. Moniak. Wrocław–Warszawa–Kraków.
  Google Scholar

Brown, R.E. (1994). The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave. T. 2. New York.
  Google Scholar

Brown, R.E. (1999). La morte del Messia. Dal Getsemani al Sepolcro. Un commentario ai Racconti della Passione nei quattro vangeli. Tłum. S. Venturini. Brescia.
  Google Scholar

Cranfield, C.E.B. (1977). The Gospel according to Saint Mark. CGTC. Cambridge– New York.
  Google Scholar

Dąbrowski, E. (1965). Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym. Wyd. 3. Poznań– Warszawa–Lublin.
  Google Scholar

Donahue, J.R., Harrington, D.J. (2002). The Gospel of Mark. Sacra Pagina 2. Collegeville.
  Google Scholar

Dschulnigg, P. (2007). Das Markusevangelium. ThKNT 2. Stuttgart.
  Google Scholar

Eckey, W. (2008). Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu. Ein Kommentar. Wyd. 2. Neukirchen.
  Google Scholar

Edwards, J.R. (2002). The Gospel according to Mark. The Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids, Mi–Cambridge, U.K.
DOI: https://doi.org/10.5040/bci-0016   Google Scholar

Edwards, W.D. (1986). On the Physical Death of Jesus. Journal of the American Medical Association (255), 1461.
DOI: https://doi.org/10.1001/jama.1986.03370110077025   Google Scholar

Eurypides. (wyd. 1958). Sämtliche Tragedien in zwei Bänden. Tłum. J.J. Donner. Opr. R. Kannicki. Przypisy B. Hagen. Wprow. H. Kraft. T. 2. Stuttgart.
  Google Scholar

Evans, C.A. (2001). Mark 8:27 –16:20. WBC 34B. Nashville.
  Google Scholar

France, R.T. (2002).The Gospel of Mark. NIGTC. Grand Rapids.
  Google Scholar

Gielen, M. (2008). Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische Schwerpunkte. Stuttgart.
DOI: https://doi.org/10.17433/978-3-17-023178-8   Google Scholar

Gryglewicz, F. (red.). (1986). Męka Jezusa Chrystusa. Lublin.
  Google Scholar

Gundry, R.H. (2000). Mark. A Commentary on His Apology for the Cross. Grand Rapids, Mi– Cambridge, UK.
  Google Scholar

Gurtner, D.M. (2005). LXX Syntax and the Identity of the NT Veil. Novum Testamentum (47), 345–353.
DOI: https://doi.org/10.1163/156853605774482072   Google Scholar

Guttenberger, G. (2004). Die Gottesvorstellung im Markusevangelium. Berlin.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110890303   Google Scholar

Hooker, M.D. (2009). The Gospel according to Saint Mark. BNTC 2. Peabody.
  Google Scholar

Hynek, R.W. (1938). Święty Całun. Męka Pańska w oświetleniu nauki. Wyd. 2. Poznań.
  Google Scholar

Klostermann, E. (1950). Das Markusevangelium erklärt. HNT 3. Wyd. 4. Tübingen.
  Google Scholar

Klumbies, P.G. (2001). Der Mythos bei Markus. BZNW 108. Berlin–New York.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110883169   Google Scholar

Kremer, J. (1985). Das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung. Stuttgart.
  Google Scholar

Kręcidło, J. (2013). Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno--kulturowej. Lingua Sacra. Monografie 1. Warszawa.
  Google Scholar

Lane, W.L. (1974). The Gospel according to Mark. NICNT. Grand Rapids–Cambridge.
  Google Scholar

Langkammer, H. (1994). Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Wrocław.
  Google Scholar

Linnemann, E. (1970). Studien zur Passionsgeschichte. FRLANT 102. Göttingen.
DOI: https://doi.org/10.13109/9783666532368   Google Scholar

Lohmeyer, E. (1937). Das Evangelium des Markus übersetzt und erklärt. MeyerK 1, 2. Göttingen.
  Google Scholar

Lossen, W. (1941). Blut und Wasser aus der Seite Jesu. TG (33), 48–49.
  Google Scholar

Maggioni, B. (2002). Ewangeliczne opowieści o Męce Pańskiej. Tłum. J. Merecki. Kraków.
  Google Scholar

Marcozzi, V. (1958). Osservazioni medico-psicologiche sui fatti cocernenti la risurezione di N.S. Gregorianum (39), 440–462.
  Google Scholar

Niemand, C. (2007). Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modelbild. Stuttgart.
DOI: https://doi.org/10.17433/978-3-17-023182-5   Google Scholar

Primrose, W.B. (1948–1949). A Surgeon Looks at the Crucifixion. HibJ (47), 382–388
DOI: https://doi.org/10.1071/MU947388   Google Scholar

Schröter, J., Jacobi, C. (red.). (2017). Jesus Handbuch. Tübingen.
DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-155409-4   Google Scholar

Schulte, K.J. (1963). Der Tod Jesu in der Sicht der modernen Medizin. Berliner Medizin (14), 177–186, 210–220.
  Google Scholar

Stein, R.H. (2008). Mark. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids.
  Google Scholar

Strobel, A. (1967). Kerygma und Apokaliptik. Ein religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage. Göttingen.
  Google Scholar

Taylor, V. (1980). The Gospel according to St. Mark. Wyd. 2. London.
  Google Scholar

Vanhoye, A., Duquoc, C., de la Potterie, I., Charpentie, É. (2002). Męka według czterech Ewangelii. Tłum. M. Romanek. Kraków.
  Google Scholar

Witherington, III, B. (2001). Mark. A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids, Mi–Cambridge, U.K.
  Google Scholar

Yarbro Collins, A. (2007). Mark. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible. Minneapolis.
  Google Scholar

Zugibe, F.T. (1989). Two Questions About Crucifixion. Does the Victim Die of Asphyxiation? Would Nails in the Hand Hold the Weight of the Body? Bible Review (5), 34–43.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-02-05

Cited By / Share

Bartnicki, R. . (2018). Śmierć Jezusa na krzyżu i jej świadkowie w relacji Mk 15, 33-41Death of Jesus on the Cross and its Witnesses according to Mk 15,33-41. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 38–58. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.5

Autorzy

Roman Bartnicki 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum Polska

Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI – prałat papieski, profesor nauk teologicznych, biblista. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym o specjalności biblijnej, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1996-1999 rektor Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego pozostał rektorem do 2005 r. Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych przy Episkopacie Polski.Statystyki

Abstract views: 206
PDF downloads: 79


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.