Śmierć Jezusa na krzyżu i jej świadkowie w relacji Mk 15, 33-41Death of Jesus on the Cross and its Witnesses according to Mk 15,33-41


Abstrakt

The pericope Mk 15, 33-41 includes the account of the death of Jesus and the conduct of the witnesses of this extremely important salvation event. In the article, this pericope is subject to literary analysis, the exegesis of the text is carried out and the kerygmatic message is indicated. Jesus, dying surrounded by two ill-doers, is the Messiah and the king of Israel. Crucified and derided, he did not save himself, but redeems others by his death. As he accepted the suffering voluntarily, he is the Saviour of all.


Słowa kluczowe

śmierć Jezusa, ostatnie słowa Jezusa, rozdarcie się zasłony świątyni, wyznanie setnika, niewiasty przypatrujące się z daleka

Belano, A. (2013). Il Vangelo secondo Marco. Traduzione e analisi filologica. Roma.

Berger, K. (2004). Po co Jezus umarł na krzyżu. Tłum. E. Pieciul. Poznań.

Blinzler, J. (1969). Der Prozeß Jesu. Wyd. 4. Regensburg.

Bösen, W. (2002). Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu. Tłum. W. Moniak. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Brown, R.E. (1994). The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave. T. 2. New York.

Brown, R.E. (1999). La morte del Messia. Dal Getsemani al Sepolcro. Un commentario ai Racconti della Passione nei quattro vangeli. Tłum. S. Venturini. Brescia.

Cranfield, C.E.B. (1977). The Gospel according to Saint Mark. CGTC. Cambridge– New York.

Dąbrowski, E. (1965). Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym. Wyd. 3. Poznań– Warszawa–Lublin.

Donahue, J.R., Harrington, D.J. (2002). The Gospel of Mark. Sacra Pagina 2. Collegeville.

Dschulnigg, P. (2007). Das Markusevangelium. ThKNT 2. Stuttgart.

Eckey, W. (2008). Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu. Ein Kommentar. Wyd. 2. Neukirchen.

Edwards, J.R. (2002). The Gospel according to Mark. The Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids, Mi–Cambridge, U.K.

Edwards, W.D. (1986). On the Physical Death of Jesus. Journal of the American Medical Association (255), 1461.

Eurypides. (wyd. 1958). Sämtliche Tragedien in zwei Bänden. Tłum. J.J. Donner. Opr. R. Kannicki. Przypisy B. Hagen. Wprow. H. Kraft. T. 2. Stuttgart.

Evans, C.A. (2001). Mark 8:27 –16:20. WBC 34B. Nashville.

France, R.T. (2002).The Gospel of Mark. NIGTC. Grand Rapids.

Gielen, M. (2008). Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische Schwerpunkte. Stuttgart.

Gryglewicz, F. (red.). (1986). Męka Jezusa Chrystusa. Lublin.

Gundry, R.H. (2000). Mark. A Commentary on His Apology for the Cross. Grand Rapids, Mi– Cambridge, UK.

Gurtner, D.M. (2005). LXX Syntax and the Identity of the NT Veil. Novum Testamentum (47), 345–353.

Guttenberger, G. (2004). Die Gottesvorstellung im Markusevangelium. Berlin.

Hooker, M.D. (2009). The Gospel according to Saint Mark. BNTC 2. Peabody.

Hynek, R.W. (1938). Święty Całun. Męka Pańska w oświetleniu nauki. Wyd. 2. Poznań.

Klostermann, E. (1950). Das Markusevangelium erklärt. HNT 3. Wyd. 4. Tübingen.

Klumbies, P.G. (2001). Der Mythos bei Markus. BZNW 108. Berlin–New York.

Kremer, J. (1985). Das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung. Stuttgart.

Kręcidło, J. (2013). Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno--kulturowej. Lingua Sacra. Monografie 1. Warszawa.

Lane, W.L. (1974). The Gospel according to Mark. NICNT. Grand Rapids–Cambridge.

Langkammer, H. (1994). Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Wrocław.

Linnemann, E. (1970). Studien zur Passionsgeschichte. FRLANT 102. Göttingen.

Lohmeyer, E. (1937). Das Evangelium des Markus übersetzt und erklärt. MeyerK 1, 2. Göttingen.

Lossen, W. (1941). Blut und Wasser aus der Seite Jesu. TG (33), 48–49.

Maggioni, B. (2002). Ewangeliczne opowieści o Męce Pańskiej. Tłum. J. Merecki. Kraków.

Marcozzi, V. (1958). Osservazioni medico-psicologiche sui fatti cocernenti la risurezione di N.S. Gregorianum (39), 440–462.

Niemand, C. (2007). Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modelbild. Stuttgart.

Primrose, W.B. (1948–1949). A Surgeon Looks at the Crucifixion. HibJ (47), 382–388

Schröter, J., Jacobi, C. (red.). (2017). Jesus Handbuch. Tübingen.

Schulte, K.J. (1963). Der Tod Jesu in der Sicht der modernen Medizin. Berliner Medizin (14), 177–186, 210–220.

Stein, R.H. (2008). Mark. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids.

Strobel, A. (1967). Kerygma und Apokaliptik. Ein religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage. Göttingen.

Taylor, V. (1980). The Gospel according to St. Mark. Wyd. 2. London.

Vanhoye, A., Duquoc, C., de la Potterie, I., Charpentie, É. (2002). Męka według czterech Ewangelii. Tłum. M. Romanek. Kraków.

Witherington, III, B. (2001). Mark. A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids, Mi–Cambridge, U.K.

Yarbro Collins, A. (2007). Mark. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible. Minneapolis.

Zugibe, F.T. (1989). Two Questions About Crucifixion. Does the Victim Die of Asphyxiation? Would Nails in the Hand Hold the Weight of the Body? Bible Review (5), 34–43.

Pobierz

Opublikowane : 2018-02-05


Bartnicki, R. (2018). Śmierć Jezusa na krzyżu i jej świadkowie w relacji Mk 15, 33-41Death of Jesus on the Cross and its Witnesses according to Mk 15,33-41. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 38-58. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.5

Roman Bartnicki 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum  Polska

Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI – prałat papieski, profesor nauk teologicznych, biblista. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym o specjalności biblijnej, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1996-1999 rektor Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego pozostał rektorem do 2005 r. Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych przy Episkopacie Polski.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.