Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny


Abstrakt

In our article we propose a new translation of Matth. 8–9 into Polish. After discussing other Polish translations of the text (in the footnotes), we suggest alternative options that would intensify the expressivity of the narrative and stress the semantic aspects that have been neglected in former Polish translations but seem to be important in the context of the postmodern reception of the biblical text.


Słowa kluczowe

Ewangelia Mateusza, Nowy Testament, cuda Jezusa, narracja, tłumaczenie, przekład

Bardski, K. (2015). Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze. Warszawskie Studia Teologiczne (1), 237–251.

Bardski, K. (2016). Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej. Warszawskie Studia Teologiczne (1), 118–132.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.Biblia Warszawska. (1996). Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez

Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład Ewangeliczny. (2016). Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.

Brandstaetter, R. (2009). Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. W: tenże, Dzieła Zebrane. Kraków.

Czajkowski, M., Anchimiuk, J. J., Kwiecień, M., Turnau, J. (tłum.). (2012). Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Warszawa.

Kowalski, S. (tłum.). (1957). Pismo Święte Nowego Testamantu. Warszawa. Nestle, E.i E., Aland, B. i K., Karavidopulos, J., Martini, C. M., Metzger, B. M. (red.). (1998). Novum Testamentum Graece. Wyd. 27. Stuttgart.

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski. Współczesny Przekład. (1991).Warszawa.

Paciorek, A. (2004). Ewangelia według św. Mateusza. Nowy Komentarz Biblijny 1. T. 1–2. Częstochowa.

Peter, M., Wolniewicz, M. (red.). (1987). Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu w przekłądzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Biblia Poznańska. Poznań.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie. (2001). Warszawa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia. (2000). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wyd. 5. Poznań.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Biblia Paulistów. (2008). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa.

Popowski, R., Wojciechowski, M. (tłum.). (1993). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Warszawa.

Popowski, R. (tłum. i oprac.). (2000). Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. Warszawa.

Romaniuk, K. (tłum. i oprac.). (1997). Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu. Biblia Warszawsko-Praska. Warszawa.

Stern, D. H. (2004). Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Tłum. A. Czwojdrak. Warszawa.

Witwicki, W. (tłum. i oprac.). (1958). Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2018-02-05


Bardski, K. (2018). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 60-77. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny  Polska

Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji
św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.