Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered

Jan M. Kozłowski


University of Warsaw Institute of Classical Studies (Polska)

Abstrakt

In his “Structure et théologie de Luc I-II” from 1957, René Laurentin advanced the view that the figure of Mary is to be interpreted as a new Ark of the Covenant in the scene of the Visitation (Luke 1:39-56). This interpretation is based primarily on an intertextual reference to 2 Sam 6:1-11. Still, Laurentin’s thesis did not resonate with New Testament scholars. In the present paper, it is shown that recent observations according to which the embryo in Mary’s womb is to be identified as yhwh Himself offer new evidence for Laurentin’s thesis.


Słowa kluczowe:

Maryja, Arka Przymierza, Ewangelia wg Łukasza, 2 Księga Samuela, intertekstualność, René Laurentin

Bovon, F. (1989). Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50). Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. Zürich: Benziger Verlag.
  Google Scholar

Bovon, F. (2002). Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50. Hermeneia. Minneapolis, MN: Fortress.
  Google Scholar

Brown, R.E. (1993). The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke. The Anchor Yale Bible Reference Library. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Fitzmyer, J.A. (1981). The Gospel according to Luke 1–9. Anchor Bible Commentary Series. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Kozłowski, J.M. (2017). “The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis. Ephemerides Theologicae Lovanienses (93), 339–342.
  Google Scholar

Laurentin, R. (1957). Structure et théologie de Luc I-II. Paris: Gabalda.
  Google Scholar

Rice, H. (2016). Behold, Your House Is Left to You: The Theological and Narrative Place of the Jerusalem Temple in Luke’s Gospel. Eugene, OR: Pickwick.
  Google Scholar

Schuermann, H. (1984). Das Lukasevangelium. Kommentar zu Kap. 1,1 – 9,50. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Freiburg: Herder.
  Google Scholar

Strauss, M.L. (1995). The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and its Fulfillment in Lukan Christology. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series. Sheffield: Sheffield Academic Press.
  Google Scholar


Opublikowane
2018-03-05

Cited By / Share

Kozłowski, J. M. . (2018). Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 108–116. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.9

Autorzy

Jan M. Kozłowski 

University of Warsaw Institute of Classical Studies Polska

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest literatura wczesnochrześcijańska, którą metodologicznie traktuje jako integralną część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in. w Journal for the Study of Judaism, Vigiliae Christianae czy Ephemerides Theologicae Lovanienses.Statystyki

Abstract views: 223
PDF downloads: 75


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.