Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered


Abstrakt

In his “Structure et théologie de Luc I-II” from 1957, René Laurentin advanced the view that the figure of Mary is to be interpreted as a new Ark of the Covenant in the scene of the Visitation (Luke 1:39-56). This interpretation is based primarily on an intertextual reference to 2 Sam 6:1-11. Still, Laurentin’s thesis did not resonate with New Testament scholars. In the present paper, it is shown that recent observations according to which the embryo in Mary’s womb is to be identified as yhwh Himself offer new evidence for Laurentin’s thesis.


Słowa kluczowe

Maryja; Arka Przymierza; Ewangelia wg Łukasza; 2 Księga Samuela; intertekstualność; René Laurentin

Bovon, F. (1989). Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50). Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. Zürich: Benziger Verlag.

Bovon, F. (2002). Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50. Hermeneia. Minneapolis, MN: Fortress.

Brown, R.E. (1993). The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke. The Anchor Yale Bible Reference Library. New York: Doubleday.

Fitzmyer, J.A. (1981). The Gospel according to Luke 1–9. Anchor Bible Commentary Series. New York: Doubleday.

Kozłowski, J.M. (2017). “The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis. Ephemerides Theologicae Lovanienses (93), 339–342.

Laurentin, R. (1957). Structure et théologie de Luc I-II. Paris: Gabalda.

Rice, H. (2016). Behold, Your House Is Left to You: The Theological and Narrative Place of the Jerusalem Temple in Luke’s Gospel. Eugene, OR: Pickwick.

Schuermann, H. (1984). Das Lukasevangelium. Kommentar zu Kap. 1,1 – 9,50. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Freiburg: Herder.

Strauss, M.L. (1995). The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and its Fulfillment in Lukan Christology. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series. Sheffield: Sheffield Academic Press.


Opublikowane : 2018-03-05


Kozłowski, J. M. (2018). Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 108-116. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.9

Jan M. Kozłowski 
University of Warsaw Institute of Classical Studies  Polska

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest literatura wczesnochrześcijańska, którą metodologicznie traktuje jako integralną część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in. w Journal for the Study of Judaism, Vigiliae Christianae czy Ephemerides Theologicae Lovanienses.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.