Apostolat biblijny świeckich: doświadczenia i nadzieje


Abstrakt

The paper is regarding the biblical apostolate of lay people: the history and first of all the doctrinal fundaments. The appreciation of this branch of this Church’s activity, the competences and duties of lay people is related to the task of clergy to assist the lay apostles and to help them to acquire the knowledge necessary for realize this service.


Słowa kluczowe

apostolat biblijny; świeccy; II Sobór Watykański

II Polski Synod Plenarny (1991-1999). (2001). Poznań. Alberigo, G. (2005). Krótka historia II Soboru Watykańskiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Archutowski, J. (1907). Polskie Towarzystwo wydawania Pisma św. pod wezwaniem ks. J. Wujka. Przegląd Katolicki 45, 499–502.

Arnold, C. (2009). Mała historia modernizmu. Kraków: Wydawnictwo WAM. Baron, A., Pietras, H. (red.). (2004). Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski. T. 4. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bécheau, F. (1998). Historia soborów. Kraków: Wydawnictwo m.

Benedykt XVI. (2006). Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” z 13.11.2005 r. L’Osservatore Romano pol. 27 (2), 41.

Benedykt XVI. (2010). Adhortacja apostolska Verbum Domini. Kraków: Wydawnictwo m.

Bokwa, I. (2017). Kalwińska wizja Kościoła. W: A.A. Napiórkowski (red.), Reformatorzy a Kościół rzymski (s. 61–91). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Bramwell, B. (2014). Catholics read the Scriptures. Commentary on Benedict XVI’s. Verbum Domini, b.m. [Charles Town]: Catholic Distance University.

Brzozowska, P., Macioszek, M. (red.). (1990). Pisma św. Franciszka z Asyżu. Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni.

Cabaj, J. (2010). Kobiety i posługa słowa. W: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa

Bożego (s. 374–383). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Cappelletto, G. (2004). „Słuchajcie dzisiaj Jego głosu” (Ps 95,7). Słowo Boże w życiu Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew.

Chaberek, M. (2009). Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku. Lublin.

Chmiel, J. (1997). Pismo Święte w duszpasterstwie. Collectanea Theologica 67 (1), 109–115.

Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. (2011). Kraków: Wolters Kluwer.

Commission Biblique Pontificale. (1993). L’interprétation de la Bible dans l’Église. Città del Vaticcano: Libreria Editrice Vaticana.

Czajkowski, M. (red.). (1994). Biblia a Sobór – życie. Sympozjum Synodalne w Akademii Teologii Katolickiej (17 marca 1992). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej

Czarnecki, P. (2017). Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dobkowski, M. (2007). Kataryzm. Historia i system religijny. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Duvernoy, J. (2000). Religia katarów. Kraków: Platan. Eusebii Hieronymi, Commentariorum in Isaiam Prophetam libri duodeviginti (1865). W: J. Martianaeus (red.), Patrologiae Cursus Completus Series Latina 24 (kol. 17–678) Parisii: J.--P. Migne.

Filippi, A., Lora, E. (red.). (1993). Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura. Edizione bilingue. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Franciszek. (2013). Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo m.

Grundmann, H. (1935). Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen Ketzerei, den Bettelorden und religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen

Grundlagen der deutschen Mystik. Berlin: G. Olms.

Gryniakow, J. (1985). Rola Słowa Bożego w zwiastowaniu ewangelickim. W:

H. Muszyński, A. Skowronek (red.), Misterium Verbi (s. 29–35). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Haręzga, S. (1998). Biblia w Kościele. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Il Concilio Vaticano II, Documenti. (1966). Bologna: Edizioni Dehoniane.

Jan Paweł II. (1988). Adhortacja apostolska Christifideles laici. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM.

Kafel S. (red.). (1981). Wczesne źródła franciszkańskie. T. 1 (s. 23–92). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Kamiński, R. (1991). Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych. W: J. Kudasiewicz (red.), Biblia w nauczaniu chrześcijańskim (s. 139–168). Lublin: RW KUL.

Klimek, P. (2001), Hermeneutyka biblijna ks. Józefa Archutowskiego. Warszawskie Studia Teologiczne 14, 65–73.

Koch, K. (2011). L’annuncio di un Dio che pala. Riflessioni tra Rivelazione, Parola di Dio e Sacra Scrittura. W: E. Borghi (red.), Ascoltare, rispondere, vivere. Atti del Congresso Internazionale “La Sacra Scrittura nella vita e nelle missione della Chiesa” (1-4 dicembre 2010) (s. 61–75). Milano: Edizioni Terra Santa.

König, F. (1995). Katolicy a Pismo Święte. PCommunio 15 (2), 3–13.

Kupka, J. (2010). Pismo Święte w życiu Kościoła w czasach Pallottiego. W: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa Bożego (s. 54–65). Warszawa: Wydawnictwo

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Leon XIII . (2010). Testem benevolentiae nostrae. W: W. Golonka (red.), Modernizm potępiony przez papieży (s. 27–36). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.

Linke, W. (2004). Pismo Święte w duszpasterstwie Kościoła drogowskazem na III tysiąclecie. W: G. Cappelletto, „Słuchajcie dzisiaj Jego głosu” (Ps 95,7). Słowo Boże w życiu Kościoła (s. 191–221). Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew.

Linke, W. (2013). Lectio divina. Czy drabina do Raju jest tylko dla mnichów?. Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.

Linke, W. (2015). Logos Wcielony i słowo przepowiadane. Teologia Słowa Bożego i praktyka przepowiadania słowa Bożego w Verbum Domini, Lumen fidei i Evangelii gaudium. Warszawskie Studia Teologiczne 28 (1), 104–123.

Lippi, A. (1993). Mistico ed evangelizzatore. San Paolo della Croce. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.

Małachowski-Łempicki, S. (1929). Wykaz lóż polskich wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821 poprzedzony zarysem historii wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Marcyński, K. (2010). Głoszenie i rozpowszechnianie słowa Bożego. W: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa Bożego (s. 336–347). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Marczewski, M. (2012). Odkryć na nowo rolę Słowa Bożego w życiu Kościoła (uwagi duszpasterskie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. W: R. Czekalski (red.), Kerygma, Biblia, katecheza (Studia katechetyczne. 8) (s. 213–228). Warszawa: Wydawnictwo

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Martins Terra, J.E. (1986). Czytanie Pisma Świętego dawniej a dziś. PCommunio 6 (3), 3–26.

Meyer, P. (1879). Le debat d’Izarn et de Sicard de Figueiras. Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France 16, 233–285.

Nelli, R. (1979). Życie codzienne katarów w Langwedocji w XIII w. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Niemirski, Z. (2009). Obecność słowa Bożego w Biblii. W: R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend (red.), Słowo Boże w Kościele. Radomska Biblioteka Teologiczna 2 (s. 127–134). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Oberste, J. (2010). Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków: Wydawnictwo WAM.

O’Malley J.W. (2011), Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.

O’Malley, J.W. (2014). Trydent. Co się zdarzyło podczas Soboru. Kraków: Wydawnictwo WAM

Parzyszek, C. (2011). Chrześcijanin – człowiekiem słowa Bożego (Refleksje na bazie adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini). Warszawskie Studia Pastoralne 13, 157–178.

Paulus VI. (1976). Evangelii nuntiandi. Acta Apostolicae Sedis 68, 5–76.

Pesch, O.H. (2008). Zrozumieć Lutra. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Pikor, W., Pick, J. (2017). Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006--2015). Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Pius X. (1914). Epistula ad Eminentissimum Card. Cassetta Qui piam z 21.01.1907 r. W: Pii X Pontiffici Maximi Acta 4, 23–25. Romae: Typographia Vaticana.

Pontificia Commisio de re Biblica. (1956). Instructio Sanctissimus Dominus ad Excellentissimos locorum ordinarios de consociationibus biblicis et de conventibus ac coetibus eiusdem generis, 15 decembris 1955. ASS 48, 61–64.

Poulat, E. (1969). Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste: La “Spinière” (1909-1921). Paris: Casterman.

Ptaszyk, M. (1996). Okoliczności wydania „Biblii” Wujka w 1821 roku. Pamiętnik Literacki 87 (3), 133–154.

Runciman, S. (2007). Manicheizm średniowieczny. Katowice: Książnica Polska.

Siemieniewski, A. (2014). Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM.

Sieniatycki, M. (1916). Modernizm w książce polskiej. Cz. 3. Przegląd Powszechny 33 (4), 73–82.

Składanowski, M. (2012). Słowo Boże w życiu Kościoła Katolickiego. Adhortacja Verbum Domini czytana przez katolika. W: B. Migut, A. Piwowar (red.), Moc słowa

Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej (Analecta Biblica Lublinensia 8) (s. 143–159). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sławiński, H. (2014). Chrześcijaństwo jako religia żywego słowa Bożego. W: M. P. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski (red.), O bogactwach Kościoła (s. 343–356). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Todd, J.M. (1983). Marcin Luter. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Tomasz z Celano. (1981). Życiorys pierwszy św. Franciszka z Asyżu. W: S. Kafel, A. Vaz (red.), Biblia – Słowo Boga. PCommunio 15 (2), 14–31.

Wiltgen, R.M. (2010). Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II. Dębogóra: Wydawnictwo AA.

Wprowadzenie do lekcjonarza mszalnego z 1981 r. (2001). Anamnesis 8 (3), 23–56.

Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego. (2011). Poznań: Pallotinum

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-05


Linke, W. (2018). Apostolat biblijny świeckich: doświadczenia i nadzieje. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 120-141. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.10

Waldemar Linke 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny  Polska

O. dr hab. Waldemar LINKE CP – zakonnik Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjoniści). Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Andrzeja Boboli (magisterium 1991), w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych 1995), na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doktorat 2002). Adiunkt w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej Wydziału Teologicznego UKSW. Wykłada również na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Autor m. in.
książek: Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana (RSB 18, Warszawa 2005) i Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi (LSM 2, Warszawa 2013) i licznych artykułów naukowych. Redaktor naczelny czasopisma „Słowo Krzyża. Rocznik teologii Krzyża oraz duchowości i historii Zgromadzenia Pasjonistów”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.