Ks. Andrzej Marek Persidok, „Cristología y antropología en Henri de Lubac. Mediación y Cristo Mediador”


Bardski, K. (2018). Ks. Andrzej Marek Persidok, „Cristología y antropología en Henri de Lubac. Mediación y Cristo Mediador”. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 188-191. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.15

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny  Polska

Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji
św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.