Teologia „małej ojczyzny” ks. Franciszka Mantheya

Jarosław Babiński


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1358-1516

Abstrakt

Father Franciszek Manthey (1904–1971) is a man shaped by two cultures: Polish and German. This is typical of the Pomerania inhabitants in his generation. This is a great cultural inheritance, but often becomes problematic when it comes to determining national belonging. Such a particular situation raised in him the question of national identification which resulted in a theological reflection on the “little homeland” (German: Heimat). This became the starting point to create an interesting concept of national-religious identity, which he builds in relation to biblical theology, creatology and theological anthropology. Manthey claims that a person by virtue of its ontological structure, corporeal and spiritual, has a twofold sense of home. First, this is a little homeland – a country of childhood, growth and development, determining personal worldview and values. The other is God – the ultimate goal and homeland of man. Such a concept of man determines the
attitudes of each individual which manifests itself in the space of faith by fulfilling duties to the small homeland and to the service of God.Augustyn, Św. (1978). Wyznania, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  Google Scholar

Babiński, J. (2014). Die Rezeption des philosophisch-theologischen Werkes von Franz/Franciszek Sawicki in Polen und Deutschland. W: A. Chylewska-Tölle,
  Google Scholar

Ch. Heidrich (red.), Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert (s. 30–44). Berlin: Logos.
  Google Scholar

Babiński, J. (2015). Polsko-niemiecki transfer kulturowy na przykładzie recepcji twórczości ks. Franciszka Sawickiego, Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, 5, 401–414.
  Google Scholar

Bartnik, Cz. S. (1996). Idea polskości, Lublin: Oddział Lubelskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
  Google Scholar

Bartnik, Cz. S. (2000). Sakramentologia społeczna, Lublin: Standruk.
  Google Scholar

Bartnik, Cz. S. (2008). Znaki czasu, W: K. Góźdź, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła (s. 11–20). Poznań: Wydział Teologiczny UAM.
  Google Scholar

Bączkowski, K. (1957). Wielki Myśliciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim, Kierunki, 30, 1.
  Google Scholar

Borzyszkowski, J. (1997). Ks. Franciszek Manthey oraz jego prawda i świadectwo o historii Kaszubów. W: F. Manthey. O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo (s. 7–16). Gdańsk: Instytut Kaszubski.
  Google Scholar

Borkowski, R. (2003). Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, W: R. Borkowski (red.), Globalopolis. Kosmiczna wioska – szanse i zagrożenia (s. 7–28). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  Google Scholar

Burszta, W., Kuligowski, W. (2000). Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa: Muza.
  Google Scholar

González de Cardenal, O. (2006). Historia, Hombres, Dios, Madrid: Ediciones Cristinidad.
  Google Scholar

Góźdź, K. (2008). Człowiek potrzebuje Boga, W: K. Góźdź, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, (s. 7–10). Poznań: Wydział Teologiczny UAM.
  Google Scholar

Habermas, J. (1993). Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
  Google Scholar

Jankowski, A. (1970). Znaki czasu w Piśmie Świętym, Ateneum Kapłańskie, 74, 7–18.
  Google Scholar

Jaźniewicz, W. (2013). Filozofia i teologia czasu. Czas w personalizmie uniwersalistycznym Czesława Stanisława Bartnika, Kraków: Homo Dei.
  Google Scholar

Krąpiec, M. A. (2001) Człowiek, W: A. Maryniarczyk, i in. (red.), Powszechna Encyklopedia
  Google Scholar

Filozofii. T. 2 (s. 359–386). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lewandowski, J. (2004). Drogi współczesnego człowieka do „źródła życia”. Warszawa: Kontrast.
  Google Scholar

Lewandowski, J. (2007). Znaki czasu w hermeneutyce biblijno-teologicznej, Homo Dei, 3, 122–132.
  Google Scholar

Majka, A. (1981). Metodologia nauk teologicznych, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
  Google Scholar

Manthey, F. (1957). Przyczynki do poznania osobowości ks. Franciszka Sawickiego, Orędownik Diecezji Chełmińskiej, 11–12, 471–476.
  Google Scholar

Manthey, F. (1963) Heimat und Heilsgeschichte. Versuch einer biblischen Theologie der Heimat, Hildesheim: Bernward Verlag.
  Google Scholar

Manthey, F. (1964). Heimat an Weichsel und Ostsee. Ein Lesebuch, Hildesheim: Bernward Verlag.
  Google Scholar

Manthey, F. (1965) Polnische Kirchengeschichte, Hildesheim: Bernward Verlag.
  Google Scholar

Manthey, F. (1997). O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo, Gdańsk: Instytut Kaszubski.
  Google Scholar

Maryniarczyk, A. (2003). Koncepcja bytu a rozumienie człowieka. W: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki. T. 5 (s. 73–121). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
  Google Scholar

Sawicki, F. (1927). Franz Sawicki (Autobiographie). W: E. Stange (red.), Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen (s. 127–165) Leipzig: Felix Meiner.
  Google Scholar

Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Skorowski H. (2013). Regionalizm XXI wieku Zespoły Senackie, 13, 12–40.
  Google Scholar

Skorowski, H. (1999/2000). Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Warszawa: Societas.
  Google Scholar

Stępień, A. B. (1997). Człowiek w aspekcie ontycznym. W: J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej (s. 93-96). Lublin: TN KUL.
  Google Scholar

Szymańska, M. (2017). Patriotyzm – rozumienie pojęcia na gruncie polskim – próba rekonesansu. W: C. Smuniewski, P. Sporek (red.), Powrót do ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania, (s. 47–62). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Nauk o Polityce.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-05

Cited By / Share

Babiński, J. . (2019). Teologia „małej ojczyzny” ks. Franciszka Mantheya. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(3), 98–117. https://doi.org/10.30439/WST.2019.3.6

Autorzy

Jarosław Babiński 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Polska
https://orcid.org/0000-0002-1358-1516

Ks. dr hab. Jarosław BABIŃSKI – dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor nadzwyczajny przy Katedrze Historii Dogmatów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.Statystyki

Abstract views: 208
PDF downloads: 59


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.