Stróżowanie aniołów jako przejaw Bożej Opatrznościwg „Sumy teologii” św. Tomasza z Akwinu


Abstrakt

St. Thomas Aquinas wrote in ST II-II, q.2, a.7., that the first man could get know about Incarnation of Christ in future. The way of knowing of that is experience of marriage, witch is described by St. Poul as „great mystery”, „concerning Christ and the church” (Eph 5). In Thomas’s Commentary on St. Paul’s Epistle to the Ephesians we can read, that this link between husband-wife relation and Christchurch
relation was known for the first man by supernatural knowledge. Before Summa Thomas wrote that the first man could have unclear knowledge about Incarnation: if man strays, God will want repair it, because it is result of his mercy (Commentary on the Sentences Book) or providence (De Veritate). In ST this clear knowledge is only about this aspect of Incarnation mystery, with is linked with Consummatio gratiae; the first man didn’t know about passion and death of Christ, because he couldn’t know about his own sin in future: their reason. Consumaatio gratiae means the full unite man with God in the end of the world and it’s coresponding with sexual intercourse in marriage. This motive for the Incarnation is not linked with men’s sin. It is in opposition to the view from ST III, q.1, a.3, corp., where St. Thomas wrote that if man had not sinned, the God would not have become incarnate, because everywhere in Sacred Scripture the sin of the first man is
assigned as the reason for the Incarnation.


Słowa kluczowe

anioły stróże; św. Tomasz z Akwinu; Opatrzność; rządy Boże

Brady, I. (1966). Peter Manducator and the Oral Teachings of Peter Lombard. Antonianum (41), 454–490.

Dąbrowski, W. (1994). Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi na pytanie o motywy wcielenia. Studia Theologica Varsaviensia 32 (2), 237–264.

Emery, G. (2014). Teologia trynitarna świętego Tomasza z Akwinu. Tłum. M. Romanek. Kraków: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.

Grabbmann, M. (1933). Wstęp do Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, Lwów: Wydawnictwo OO. Dominikanów.

Lombard, P. (2015). Cztery księgi sentencji. Tłum. J. Wojtkowski. Olsztyn.

Müller, G. L. (2015). Dogmatyka Katolicka. Tłum. W. Szymona. Kraków: WAM.

Paluch, M. (2006). Traktat o zbawieniu. W: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 3 (s. 233–502). Kraków: Więź.

Seckler, M. (2015). Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza z Akwinu. Tłum. W. Szymona. Kraków: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.

Shanley, B. (2017). Tradycja tomistyczna. Tłum. R. Mordarski. Kraków–Poznań–Warszawa: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii–W drodze–Instytut Tomistyczny.

Strzelczyk, G. (2006). Traktat o Jezusie Chrystusie. W: red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red), Dogmatyka, t. 1 (s. 235–478). Kraków: Więź.

Tomasz z Akwinu. (1888). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 4: Pars Prima Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem XLIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1889). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia niussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 5: Pars Prima Summae theologiae a quaestione L ad quaestionem CXIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1892). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 7: Prima Secundae Summae theologiae a quaestione LXXI ad quaestionem CXIV. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1895). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 8: Secunda Secundae Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1903). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 11: Tertia Pars Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1906). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 12: Tertia Pars Summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC... cum... Supplemento eiusdem Tertiae Partis. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.

Tomasz z Akwinu. (1929). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 1. Paryż: P. Lethielleux.

Tomasz z Akwinu. (1933). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 3. Paryż: P. Lethielleux.

Tomasz z Akwinu. (1947). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 4. Paryż: P. Lethielleux.

Tomasz z Akwinu. (1951). S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Super Evangelium S. Matthaei lectura. Turyn–Rzym: Marietti.

Tomasz z Akwinu. (1953). Super Epistolam ad Ephesios lectura. W: Tomasz z Akwinu, S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Super Epistolas S. Pauli lectura, Turyn – Rzym: Marietti.

Tomasz z Akwinu. (1961). S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores Infidelium seu Summa contra Gentiles. Turyn–Rzym: Marietti.

Tomasz z Akwinu. (1966). Suma Teologiczna. T. 15. Wiara i nadzieja (2-2, qu. 1-22). Tłum. P. Bełch. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Tomasz z Akwinu. (1972). Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita, t. 22, 1, 2: Quaestiones disputatae de veritate. Qq. 8–20. Rzym: Editori di San Tommaso.

Tomasz z Akwinu. (1996). Kwestie dysputowane o prawdzie. Tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Tomasz z Akwinu. (2009). Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej. Tłum. Z. Włodek, W. Zega. Poznań: W drodze.

Tomasz z Akwinu. (2017). Wykład Listu do Efezjan. Super Eistolam B. Pauli ad Ephesios lectura. Tłum. J. Marszałek, P. Roszak, A. Kubanowski. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Torrell, J.-P. (2008). Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Tłum. A. Kuryś. Warszawa– Kęty: Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo Marek Derewiecki

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Kaczyński, A. (2019). Stróżowanie aniołów jako przejaw Bożej Opatrznościwg „Sumy teologii” św. Tomasza z Akwinu. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 30-46. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.2

Artur Kaczyński  wst@pwtw.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5909-5188

Ks. mgr Artur KACZYŃSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. W 2019 r.
ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz uzyskał
tytuł magistra teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pełni
posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Komorowie.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.