Relacja mistrz – uczeń w Drugim Liście do Tymoteusza.Analiza socjoretoryczna


Abstrakt

Saint Paul's epistles, especially so called pastoral epistles, bring us an unique picture of person being simultaneously master and disciple. Paul is aware that as an apostle he is always servant of God. At the same time, as a teacher he already has own disciples, like saint Timothy. The article comes up with an analysis of the relationship between master and disciple in 2Tm. Using so called socio-rhetorical
approach, it compares Paul's model to the upbringing models known in the ancient Mediterranean: Jewish, Greek and Roman conceptions. After analysing inner texture, intertexture and social and cultural texture as well as the sacred texture it turns out that Paul made his own model of such relationship. While using many patterns form previously know models, he states that the relationship between the master and the disciple is in fact the relationship between three persons: the master, the disciple and God. Both master and disciple need to receive grace from God. Master may give his disciple an example of own life in order to inspire him. He is also able to show his disciple paths leading to God. However, God is the one who chooses his disciples, who enables them to gain both knowledge and virtues, and
finally who is the first and the most important master.


Słowa kluczowe

socjoretoryka; podejście socjoretoryczne; historia wychowania; 2 List do Tymoteusza; Listy Pasterskie; relacja mistrz – uczeń

Elliott, J. H. (1991). A home for the homeless: a sociological analysis of 1 Peter, its situation and strategy. Minneapolis.

Herodot. (2003). Dzieje. Warszawa: Czytelnik.

Jaeger, W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Warszawa: Aletheia.

Keener, C. (2009). The Gospel of Matthew. a Socio-Rhetorical Commentary. Cambridge: William B. Eerdmands Publishing.

Kot, S. (2010). Historia wychowania. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kowalski, M. (2016). Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej. Biblical Annals 6 (4), 611–654.

Kowalski, M. (2017). Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 2: Socjoretoryka – projekt holistycznej lektury tekstu. Biblical Annals 7 (1), 107–147.

Kręcidło, J. (2013). Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Warszawa: Verbinum.

Ksenofont. (2003). Wyprawa Cyrusa. Warszawa: Czytelnik.

Malina, B. (1986). Christian origins and cultural anthropology: Practical models for biblical interpretation. Atlanta.

Malina, B., Rohrbaugh R. (1992). Social-Science Commentary on the Synoptic Gospels. Minneapolis.

Marrou, H.-I. (1969). Historia wychowania w starożytności. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Muszytowska, D. (2016). Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Pilarz, K. (2013). Wychowanie we wspólnocie z Qumran, Kraków: Nomos.

Platon. (1995). Wybór dialogów – Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Platon. (2006). Państwo, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Rakocy, W. (2003). Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Robbins, V. (1996a). Exploring the Texture of Texts. A guide to Socio-Rhetorical Interpretation. Harrisburg: Trinity Press International.

Robbins, V. (1996b). The Tapestry of Early Christian Discourse. Rhetoric, Society, and Ideology. Londyn: Routledge.

Robbins, V. (1978). The we-passages in Acts and the ancient sea voyages. W: Talbert C.H. (red.), Perspectives on Luke-Acts. Edinburgh.

Robbins, V. (2009). Jesus the Teacher. A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark. Minneapolis: Fortress Press.

Sicre, J. L. (1995). Profetismo in Israele. Rzym: Borla.

Siwek, K. (2016). Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1–5. Warszawa–Ząbki: Verbinum, Bractwo Słowa Bożego/Apostolicum.

van Eck, E. (2001). Socio-rhetorical interpretation: Theoretical points of departure. HTS Theological Studies (1-2).

Wilk, J. (2014). Pawłowa rekomendacja Tymoteusza w Flp 2,19-24. Perspectiva. Legnickie studia teologiczno-historyczne ( 2), 170–182.

Wilk, J. (2015). Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Papieska Komisja Biblijna (1999). Interpretacja Biblii w Kościele. Warszawa: Vocatio.

“Socio-rhetorical criticism”. Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=4QAozobnAPQ.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Pakowski, G. (2019). Relacja mistrz – uczeń w Drugim Liście do Tymoteusza.Analiza socjoretoryczna. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 84-101. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.5

Grzegorz Pakowski 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0103-8521

Ks. mgr Grzegorz PAKOWSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, przyjął święcenia i uzyskał magisterium z teologii w 2019 r. Wcześniej ukończył prawo, stosunki międzynarodowe i filologię węgierską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest wikariuszem parafii p.w. św. Szczepana w Raszynie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.