Wierzenia i obrzędy plemienne źródłemreligiologicznych inspiracji –. rozważania na podstawie myśli teologicznejks. prof. Tadeusza Dajczera


Abstrakt

Human existence comprises of both the vertical and the horizontal dimensions. The former opens the human being to the supernatural, while the latter is of no less significance for the peoples of primitive religions. Primary cultures discovered their identity in the cosmic dimension. This was connected with special initiation rites that opened man to the reality of the sacred. Fr. Tadeusz Dajczer devoted much of his scientific research to the study of beliefs and rites of primitive religions, especially those cultivated among North American Indians. The role of myth has been made closer for a better understanding of the issues discussed, through which, its symbolism, introduces man into the subjective dimension of reality. A very important thing to note is the agrarian revolution that took place during the Neolithic period. Thanks to this, it gave human societies a more settled way of life. This helped in the observation of nature and its natural cycles of birth and death. In turn, it made people aware that they live in a time of constant repetition of cycles. The guiding thought is the motivation of life and vitality, in which the man of primitive
religions tried to incorporate by special rites of initiation.


Błąd, M., Kaczmarek P. (2016). Początki kultury agrarnej w kontekście „orientatio hominis”. Warszawskie Studia Teologiczne, 2 (29), 104–123.

Dajczer, T. (1975a). Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich. Studia Theologica Varsaviensia, 2 (13), 11–33.

Dajczer, T. (1975b). Porządek kosmiczno-moralny w religiach niechrześcijańskich. Studia Theologica Varsaviensia, 1 (14), 3–27.

Dajczer, T. (1977a). Doświadczenie religijne świata w religiach pozachrześcijańskich. Studia Theologica Varsaviensia, 2 (15), 137–167.

Dajczer, T. (1977b). Egzystencjalny charakter mitu. Studia Theologica Varsaviensia, 1 (15), 111–145.

Dajczer, T. (1983a). Kosmiczny wymiar inicjacji kalifornijskich. Studia Theologica Varsaviensia. 1 (21), 169-219.

Dajczer, T. (1983b). Szamanizm północnoamerykański. Studia Theologica Varsaviensia, 2 (21), 209–232.

Dajczer, T. (1986). Tajne stowarzyszenia szamańskie na kontynencie północnoamerykańskim. Studia Theologica Varsaviensia, 1 (24), 145–167.

Dajczer, T. (2010). Trudny kawałek życia. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo FIDEI.

Eliade, M. (1988). Historia wierzeń i idei religijnych. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Kaczmarek, L. (1958). Istota i pochodzenie religii. Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Kaczmarek, P. (2015). Sakrament Obecności – ks. Tadeusza Dajczera rozważania o Eucharystii. Warszawskie Studia Teologiczne, 2 (28), 163–177.

Kaczmarek, P. (2014a). „Ucieczka ze świata” w perspektywie teologiczno-filozoficznej. Ateneum Kapłańskie, 2/162, nr 630, 352-362.Leeuw, G. van der. (1997). Fenomenologia religii. Warszawa: Książka i Wiedza.

Leon-Dufour, X. (red.). (1990). Słownik teologii biblijnej. Poznań: Pallottinum.

Lurker, M. (1989). Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań: Pallottinum.

Manteuffel, R. (1987). Filozofia rolnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Olszewski, D. (1988). Z zagadnień religioznawstwa. Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Ratzinger, J. (2005). Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Jedność-Herder.

Rusiecki, M. (2000). Geneza religii. W: H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 71–88). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Swieżawski, S. (2000). Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimoń, H. (2000). Religie ludów pierwotnych. W: tenże (red.), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 207–244), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Kaczmarek, P. (2019). Wierzenia i obrzędy plemienne źródłemreligiologicznych inspiracji –. rozważania na podstawie myśli teologicznejks. prof. Tadeusza Dajczera. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 122-137. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.7

Piotr Kaczmarek 
Papieski Wydział Teologiczny w WarszawieCollegium Joanneum  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6183-6539

Ks. dr Piotr KACZMAREK – kapłan Diecezji Łowickiej. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Doktorat z zakresu filozofii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i wykładowca przedmiotów filozoficznych w tej uczelni. Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obszar zainteresowań: filozofia, religiologia, teologia duchowości.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.