À la recherche de la liberté humaine. Débat contemporainchrétien sur la liberté


Abstrakt

Reflection on human freedom will remain a constant motive for reflection in moral theology. Without freedom, there is no human act, so there is no morality in the strict sense of the term “freedom”. That is why it is worth returning to the issue of freedom, but taking into account new ways of understanding it. Freedom will remain a current problem in the struggle of man for good, especially in social life. For Christian thought on this subject, the encyclical of John Paul II Veritatis splendor will remain relevant – read it again. 


Słowa kluczowe

wolność; prawda; istota człowieczeństwa; wolność indywidualna; wolność społeczna; obraz wolności

Bosch D. J. (2009), Dynamique de la mission chrétienne. Collection Chrétiens en liberté. Questions disputées. Paris.

François (pape) (2013), Evangelii gaudium.

Jean Paul II (1981), Message pour la Journee Mondiale de la Paix.

Jean Paul II (1993), Veritatis splendor.

Kowalczyk S. (2000), Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności. Sandomierz.

Maritain J. (1993), Człowiek i państwo. Trad. A. Grobler. Kraków.

Rothbar M. (1997), L’Ethique de la liberté. Paris.

Sesboüé B. (2004), La liberté, de la théologie à l’éthique. Paris.

Skobel S. (1994a), Aktualne problemy rodziny w świetle encykliki „Veritatis splendor”, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 48/5.

Skobel S. (1994b), Dlaczego nowa encyklika o moralności?, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 48/3.

Tagle L. A. (2016), Ho imparato dagli ultimi. Bolonia


Opublikowane : 2019-12-05


Skobel , S. (2019). À la recherche de la liberté humaine. Débat contemporainchrétien sur la liberté. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(4), 30-41. https://doi.org/10.30439/WST.2019.4.2

Stanisław Skobel  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9062-644X

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel – kapłan archidiecezji łódzkiej, wieloletni profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Teologiczny, dr. hab. specjalizacja-teologia moralna, katolicka nauka społeczna. Szczególne obszary badawcze: teologia moralna życia społecznego, bioetyka, fundamenty moralności chrześcijańskiej. W latach 2015-2019 redaktor naczelny polskiej wersji międzynarodowego kwartalnika „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” wydawanego obecnie przez Civitas Christiana. Autor ponad 100 publikacji. Związany
poprzez wykłady z Uniwersytetem w Cluj-Napoca (Rumunia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Riga Higher Institute of Religious Sciences affiliated to the Pontifical Lateran University (Łotwa), Centre d’Etudes Théologiques à Dakar (Senegal).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.