Song of Songs and the charism of Mother Theresa of Calcutta (Cant 1:5-2:17)


Abstrakt

The ancient Christian tradition considered the allegorical interpretation of the Bible as an important mean of spiritual formation in the life of the Church. This approach to the Biblical text has been neglected in modern times due to the use of historical-critical methods in the Biblical exegesis. However, it seems that the intuitions of the Fathers of the Church may still be inspiring, especially for certain spiritual actualizations of the Scripture. In some contexts of the life of the Church, e.g. spiritual retreats, the symbolical and allegorical reading of the Bible can be still fruitful, especially in connection with new spiritualties emerging in modern times. Even more, the access to critical editions of patristic works and the semiotic approach to the Biblical text make possible new understandings that may enrich the living tradition of Biblical interpretation.


Słowa kluczowe

Biblia; Pieśń nad Pieśniami; Matka Teresa z Kalkuty; Ojcowie Kościoła; interpretacja alegoryczna; aktualizacja

Ambrosius Mediolanensis, in: Guillelmus Abbas S. Theodorici, Commento Ambrosiano al Cantico dei Cantici, G. Banterle, Opera omnia di Sant’Ambrogio 27, Milano-Roma 1993.

Bardski K. (2007), Song of Songs: from the Fathers of the Church to Mother Theresa of Calcutta, Warszawskie Studia Teologiczne. Miscellanea Partistica M. Starowieyski oblata, 20/2, 17-22.

Francis, Pope, Evangelii Gaudium.

Gregorius Iliberritanus, Tractatus de Epithalamio, CCL 69 (J. Fraipont, 1969).

Hippolitus Romanus, Sur le Cantique des Cantiques, version géorgienne trad. G. Garitte, CSCO 264, Louvain 1965.

Holy Bible containing the Old and New Testaments, Revised Standard Version Catholic Edition, Ignatius press: San Francisco 1966.

Justus Urgellensis, Explicatio in Canticum Canticorum, PL 67.

New American Bible, translated from the Original Languages with Critical Use of All the Ancient Sources by members of the Catholic Biblical Association of

America, Thomas Nelson Publishers: Nashville, Camden, New York 1983.

Nilus Ancyrensis, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, SCh 403 (M.-G. Guérard, 1994).

Origen, Commentario al Cantico dei Cantici, Testi in lingua greca, M.A. Barbara, Biblioteca Patristica, Bologna 2005.

Origen, Commentaire sur le Cantique des Cantiques; SCh 375 (L. B. Brésard, H. Crouzel, 1991)

Philo Carpasii, Commento al Cantico dei Cantici nell’antica versione di Epifanio

Scolastico, A. Ceresa-Gastalgo, Corona Patrum 6, Torino 1979.

Theresa of Calcutta, Mother, Constitutions of the Missionaries of Charity, Calcutta, no date.

Theresa of Calcutta, Mother, Spiritual Directory of the Missionaries of Charity, Calcutta, no date.

Vatican II, Lumen Gentium.

Vatican II, Perfectae Caritatis.


Opublikowane : 2019-01-05


Bardski, K. (2019). Song of Songs and the charism of Mother Theresa of Calcutta (Cant 1:5-2:17). Warszawskie Studia Teologiczne, 32(4), 106-122. https://doi.org/10.30439/WST.2019.4.6

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej oraz Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.