Eklezjologia Listu do Efezjan 1,22b-23

Mateusz Nycz


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny (Polska)

Abstrakt

The epistle to the Ephesians is seen as an ecclesiological scripture among the exegetes. It contains a rather systematic interpretation of what the Church is, what her role and attitude to Christ is. The sentence from Ephesians 1: 22b-23 may pass as the most important passage for the entire ecclesiology of the Letter to the Ephesians.This short passage causes many interpretative difficulties at the grammat-ical level, such as: interpretation of the term pleroume,nou as active or passive par-ticiple, function of the terms evkklesi,a, pa/j and auvtou/ in the syntax and the role of the expression u`pe.r pa,nta in the sentence. In addition, it is necessary to properly read the meaning of the term plh,rwma.The title text has been subjected to grammatical and lexicographical anal-ysis. Such way of analysis allowed for a proper reading of the attitude of Christ to the Church – Christ fills the Church (and not the reverse as it might be judged by a cursory morphological analysis) and only He is the head of the Church. He fills the whole Church of the fruits of his passion, death and resurrection.


Słowa kluczowe:

List do Efezjan, eklezjologia, Kościół, pełnia, głowa, ciało

Barth, M. (1974). Ephesians 1–3. AB 34. New York.
  Google Scholar

Bartnicki, R. (2006). Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych. WST 19, 174–181.
  Google Scholar

Best, E. (1998). A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians. London–New York: ICC.
  Google Scholar

Beuken, W., Dahmen, U. (2004). var. W: G. J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry (red.), Theological Dictionary of the Old Testament. T. 12 (248–259). Grand Rapids.
  Google Scholar

Blass, F., Debrunner, A. (1961). A Greek Grammar of the New Testament and Other Christian Literature. Chicago.
  Google Scholar

Brown, R. (1997). An Introduction to the New Testament. New York: ABRL.
  Google Scholar

Bruce, F. F. (1984), The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians. NICNT 13. Grand Rapids.
  Google Scholar

Chrostowski, W. (2015). Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła. Kraków.
  Google Scholar

Dąbrowski, E. (2013). Dzieje Pawła z Tarsu. Warszawa.
  Google Scholar

Ellinger, E., Rudolph, W. (1997). Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart.
  Google Scholar

Furnish, V. P. (1992). Ephesians, Epistle to the. W: Anchor Bible Dictionary. T. 2 (535 –542). New York.
  Google Scholar

Hoehner, H. W. (2002). Ephesians: An Exegetical Commentary. Grand Rapids.
  Google Scholar

Jankowski, A. (1962). Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – do Kolosan – do Filemona – do Efezjan. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. PŚNT 8. Poznań.
  Google Scholar

Jeal, R. R. (1990). The Relationship between Theology and Ethics in the Letter to the Ephesians. Sheffield.
  Google Scholar

Jelonek, T. (2011). Teologia biblijna. Kraków.
  Google Scholar

Jougan, A. (2013). Słownik kościelny łacińsko-polski. Sandomierz.
  Google Scholar

Kręcidło, J. (2015). Pojednanie podzielonej ludzkości z Bogiem przez krzyżową śmierć Chrystusa. Rozwój chrystologicznej, soteriologicznej i eklezjologicznej argumentacji w Ef 2,11-22. SNT 10, 199–220.
  Google Scholar

Lamarche, P. (1994). Pełnia. W: Leon-Dufour, X. (red.), Słownik teologii biblijnej (655–656). Poznań.
  Google Scholar

Langkammer, H. (1996). List do Efezjan. W: Rubinkiewicz, R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu (376–381). Poznań.
  Google Scholar

Linke, W. (2015). Uwierzyć w Chrystusie (Ef 1,13.15)? Jezus Chrystus a wiara Kościoła w Efezie. WST 28 (4), 138–155.
  Google Scholar

Nestle, Eb., Nestle, Er., Aland, B., Aland, K. (2012). Novum Testamentum Graece. Stuttgart.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2016). Składnia języka greckiego Nowego Testamentu. MPWB 13. Lublin.
  Google Scholar

Purcell, W. M. (1996). Ars Poetriae: Rhetorical and Grammatical Invention at the Margin of Literacy. Columbia.
  Google Scholar

Roloff, J. (2008). Wprowadzenie do Nowego Testamentu. Warszawa.
  Google Scholar

Roon, A. Van (1974). The Authenticity of Ephesians. NovTSup 39. Leiden.
  Google Scholar

Rosik, M. (2009). Pierwszy List do Koryntian. NKB.NT 7. Częstochowa.
  Google Scholar

Rudolph, K. (2011). Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej. Classica Religiologica 4. Kraków.
  Google Scholar

Schnelle, U. (2009). Theology of the New Testament. Grand Rapids.
  Google Scholar

Schweizer, E. (1971). sa,rx. W: Kittel, G., Friedrich, G. (red.), Theological Dictionary of the New Testament. T. 7 (98–151). Grand Rapids.
  Google Scholar

Schweizer, E. (1971). sw/ma. W: Kittel, G., Friedrich, G. (red.), Theological Dictionary of the New Testament. T. 7 (1024–1094). Grand Rapids.
  Google Scholar

Turner, N. (2003). A Grammar of New Testament Greek J. H. Moulton. T. 3: Syntax. London–New York.
  Google Scholar

Ushami, K. (1983). Somatic Comprehension of Unity: The Church in Ephesus. ABib 101. Rome.
  Google Scholar

Weber, R., Gryson, R. (2007). Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. Stuttgart.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By / Share

Nycz, M. (2018). Eklezjologia Listu do Efezjan 1,22b-23. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(3), 46–63. https://doi.org/10.30439/WST.2018.3.3

Autorzy

Mateusz Nycz 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Polska

Ks. mgr lic. Mateusz NYCZ – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (teologia biblijna). W 2014 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. stopień naukowy licencjata w zakresie teologii biblijnej. Posługuje jako wikariusz w parafii pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 215
PDF downloads: 73


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.