Luca Pedroli (opr.), Analogia oblubieńcza w Piśmie świętym. Eseje ku czci Luisa Alonso Schökela, (L’analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel, Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2019), ss. 160


Bardski, K. (2018). Luca Pedroli (opr.), Analogia oblubieńcza w Piśmie świętym. Eseje ku czci Luisa Alonso Schökela, (L’analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel, Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2019), ss. 160. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(1), 283-287. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.14

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – prezbiter archidiecezji warszawskiej, wykładowca na UKSW i AKW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej oraz Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.