Opowiadania muzułmańskie zawierające słowa Jezusa

Marek Starowieyski


Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej (Polska)

Jolanta Kozłowska


Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny (Polska)

Jan M. Kozłowski


Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej (Polska)

Abstrakt

Riwayat is a literary genre recalling the Sayings of the Desert Fathers, but created in the realm of Arabic literature. Interest in riwayat has been on the rise and, as knowledge of ancient Arabic literature has improved, increasing numbers of these short tales have come to be known. The edition of Asín Palacios, on which we base this translation, includes words spoken by Jesus and other figures. The most recent translation, rendered into Italian by Sabino Chialà, gives a collection of 383 agrapha. The present article cites 103 short tales; the remaining stories are being prepared based on their original language.


Słowa kluczowe:

agrafa, literatura arabska, życie Jezusa, Ewangelia

Asín y Palacios, M. (1919, 1926). Patrologia Orientalis, 13 (335–421), 19 (531–624) (233 agrafa, tłum. łacińskie). Paris.
  Google Scholar

Chialà, S., De Francesco, I. (red.). (2009). I detti islanici di Gesu. Milano (383 agrafa, tłum. włoskie, wstęp, komentarz, bibliografia, tablice porównujące teksty poszczególnych wydań; = Detti ).
  Google Scholar

Hayek, M. (1959). Le Christ de l’Islam. Paris (tłum. francuskie; oryginał arabski Beirut 1961 – teksty w oryginale arabskim).
  Google Scholar

Khalidi, T. (2001). The Muslim Jesus, Cambridge–London (tł. Francuskie: Paris 2014. Wyd. 2. 303 agrafa).
  Google Scholar

Mansur, H. w: Al Masarra 1976–1978 (tylko tekst arabski).
  Google Scholar

Jeremias, J. (1963). Unbekannte Jesusworte. Güttersloch.
  Google Scholar

Starowieyski, M. (wybór i oprac.). (1994–2013). Apoftegmaty ojców pustyni. „Źródła monastyczne” 4, 9, 56, 64. Kraków–Tyniec.
  Google Scholar

Starowieyski, M. (red.). (2003). Apokryfy Nowego Testamentu. T. 1-2. Kraków.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-25

Cited By / Share

Starowieyski, M., Kozłowska, J., & Kozłowski, J. M. (2018). Opowiadania muzułmańskie zawierające słowa Jezusa. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(3), 130–161. https://doi.org/10.30439/WST.2018.3.8

Autorzy

Marek Starowieyski 

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej Polska

Ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Patrolog i biblista, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, tłumacz, pisarz. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiego Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii


Autorzy

Jolanta Kozłowska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny Polska

Dr Jolanta KOZŁOWSKA – emerytowany, wieloletni wykładowca Zakładu Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel gramatyki języka arabskiego i tłumacz współczesnej literatury arabskiej, przede wszystkim dzieł jedynego arabskiego noblisty, Nadżiba Mahfuza. Współautorka Słownika arabsko--polskiego (Warszawa 1996).


Autorzy

Jan M. Kozłowski 

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej Polska

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka starogreckiego i łaciny. Głównym przedmiotem jego badań jest literatura wczesnochrześcijańska, którą traktuje metodologicznie jako integralną część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in w Journal for the Study of Judaism, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Vigiliae Christianae i innych czasopismach 192 naukowych poświęconych tematyce wczesnego chrześcijaństwa.Statystyki

Abstract views: 191
PDF downloads: 53


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.