„Duch Pana JHWH nade mną”. Tożsamość proroka w Iz 61,1-3


Abstrakt

The historical-literary analysis of the Book of Isaiah suggests that Isaiah 61 is the oldest chapter of the last part of the Book of Isaiah, known as Trito-Isaiah (56-66). There are messages from the Babylonian exile that portray the post-exile Jewish community. There is disappointment and at the same time anticipation of the realization of earlier prophecies of restoration. In Isa 61: 1-3 there is a confession of a mysterious figure sent by God. The hero, anointed with the Spirit of the Lord, heralds a radical renewal of Israel. The exegetical analysis of the prophet’s individual tasks allows him to be identified with various heroes of the biblical story (David, the Messiah, the Servant of the Lord). At the same time, these activities were most often attributed to God Himself. The eschatological renewal of Israel, which God will accomplish, will also extend to other nations.

 


Słowa kluczowe

teologia biblijna; Księga Izajasza; profetyzm; Sługa Pański

Blenkinsopp, J. (2008). Isaiah 56 – 66: A New Translation with Introduction and Commentary. New Haven, CT – London: Yale University Press.

Brueggemann, W. (1998). Isaiah 40 – 66. Westminster: John Knox Press.

Childs, B. S. (2001). Isaiah: A Commentary. Westminster: John Knox Press.

Emmerson, G. I. (1996). Isaiah 56 – 66. New York, NY – London: T & T Clark.

Goldingay, J. (2014) A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 56 – 66. Bloomsbury: G.I. Davies & C.M. Tuckett, Eds.

Hanson, P. D. (1995). Isaiah 40 – 66. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Hung, H. (2015). The Kingship Motif in Isaiah 61:1-3. W: K. Spronk, H. Barstad (red.), Torah and Tradition: Papers Read at the Sixteenth Joint Meeting of the Society for Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkgezelschap. Old Testament Studies 70 (s. 135-149). Edinburgh: Brill 2015.

Knight, G. A. F. (1985). The New Israel: A Commentary on the Book of Isaiah 56 – 66. Grand Rapids, MI: Eerdmans; Hansel Press.

Kruger, H. A. J. (2002). Isaiah 61:1-3(4-9)10-11. Transferor of privileges , an “identikit” of the Servant of the Lord?. HTS 4 (58) 1555-1576.

Lessing, R. R. (2014). Isaiah 56 – 66. St. Louis, MO: Concordia Publishing House.

Pikor, W. (2009). Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza. Studia Biblica Lublinensia 4. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Schmitt, H. C. (2005). Arbeitsbuch zum Alten Testament. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Smith, G. (2009). Isaiah 40 – 66. Nashville, TN: B&H Academic Publishers.

Slawik, J. (2019). Egzegeza Księgi Izajasza 61,1-11. Historia redakcji i pytanie o tożsamość proroka zwanego Tritoizajaszem. Cottectanea Theologica 89 (2019) 2, 51-107.

Sweeney, M. A. (2016). Isaiah 40 – 66. William B. Eerdmans Publishing Company.

Watts, J. D. W. (2005). Isaiah 1 – 33. World Biblical Commentary 24. Dallas, TX: Word Incorporated.

Watts, J. D. W. (2005). Isaiah 33 – 66. World Biblical Commentary 25. Dallas, TX: Word Incorporated.

Westermann, C. (1969). Isaiah 40 – 66: A Commentary. Philadelphia, PA: The Westminster Press.

Whybray, R. N. (1995). The Second Isaiah. New York, NY – London: T & T Clark.

Young, E. (1972). The Book of Isaiah. Chapters 40 – 66. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-06


Pudełko , J. J. (2022). „Duch Pana JHWH nade mną”. Tożsamość proroka w Iz 61,1-3. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(1), 20-35. https://doi.org/10.30439/WST.2022.1.2

Jolanta Judyta Pudełko  
PDDM Akademia Katolicka w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5392-4109

Judyta Pudełko PDDM – dr teologii biblijnej, dr habilitowana w dziedzinie nauk teologicznych, członkini Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006), wykładowczyni Akademii Katolickiej w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym, a także książek: „Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa” (Warszawa 2007) oraz „Profetyzm w Księdze Syracha” (Lublin 2020). Zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio Divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodniczka grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.