„Paraklet (…) przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. Jana Pawła II pneumatologiczna hermeneutyka J 16, 7–8

Agnieszka Dudek-Kowalska


(Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8356-1572

Abstrakt

The multidimensional meaning of the triad: the sin, the justice and the judgement in the teaching of Pope John Paul II leads to the conclusion, that the Truth revealed in this way by the Holy Spirit is a vivid, dynamic and even personal reality and first of all it is targeted to the man and his salvation. The truth in the theological meaning shown by John Paul II has its source in the loving, saving will of God. In this meaning the truth is always on the side of man’s good. It is never against him. The Truth is the answer to the untruth, to the sin. It restores the justice. It sentences everything that doesn’t refer to the Truth.

The relationship between the presence of the Holy Spirit in the history of the world and the existence of the truth leads to the conclusion that the truth as such, the truth in the theological and philosophical meaning doesn’t depend on the man’s will. In the innermost layer its origin is divine. In the consequence the man does not decide about the existence of the truth and in the further consequence about the existence of the order of nature and things. However the man is liable for non-cognition of the truth and the lack of adoption of the truth. To adopt the truth in life one needs humility, needs to break the barriers of one’s egoism and to recognize one’s limitation. The truth is the base of human being and the human destination. The crisis existing around the truth is the crisis of the man in the deepest meaning. The lack of the relationship with the truth reduces the man to the materialistic level and the living contingency. The openness to the truth is the openness to God, who restored the justice in the creature by His Son Jesus Christ and made the judgement of the untruth.


Słowa kluczowe:

Duch Święty, prawda, grzech, sprawiedliwość, sąd, pneumatologia, zbawienie

Bartnik, C. (1999). Duch Święty a hamartologia. W: A. Szafrański (red.), Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (s. 161-172). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
  Google Scholar

Congar, Y. (1995). Wierzę w Ducha Świętego. Tom II, tłum. L. Rutowska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
  Google Scholar

Derdziak, L. (2015). Uniwersalizm grzechu i misja Ducha Świętego w świetle encykliki św. Jana Pawła II »Dominum et Vivificantem«. Polonia Sacra, 2 (39), s. 121–146.
  Google Scholar

Gocko, J. (2020). „Duch, który przekonywa świat o grzechu” (DeV 27). Pneumatologiczna reinterpretacja profetyczno-krytycznej misji Kościoła w świecie. Verbum vitae, 1 (37), s. 241–256.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1979) Encyklika »Redemptor hominis«. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1984). Adhortacja apostolska »Reconciliatio et paenitentia«. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1986). Encyklika »Dominum et vivificantem«. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1992). Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Kudasiewicz, J. (1999). Duch Święty a grzech świata. W: A. Szafrański (red.), Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (s. 151-160). Lublin: Redakcja Wydawnicw KUL.
  Google Scholar

Nagórny, J. (1999). Duch Święty w sumieniu chrześcijańskim. W: A. Szafrański (red.), Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (s. 193-214). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
  Google Scholar

Tronina, A. (1999). Duch Święty, który przeobraża cierpienie w odkupieńczą miłość, W: A. Szafrański (red.), Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (s. 183-192). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
  Google Scholar

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym »Gaudium et spes«. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety, Deklaracje (s. 537-620). Poznań: Palottinum.
  Google Scholar

Warzeszak J. (2009a). Duch Święty a grzech. Przyczynek do hamartiologii pneumatologicznej. Warszawskie Studia Teologiczne, 2 (22), s. 151-190.
  Google Scholar

Warzeszak, J. (2009b). Pneumatologia współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Dudek-Kowalska, A. . (2022). „Paraklet (…) przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. Jana Pawła II pneumatologiczna hermeneutyka J 16, 7–8. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 46–61. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.3

Autorzy

Agnieszka Dudek-Kowalska 

Polska
https://orcid.org/0000-0001-8356-1572

Agnieszka Dudek-Kowalska – dr teologii dogmatycznej, ukończyła też studia prawnicze w KUL. W centrum jej zainteresowań naukowych pozostaje chrystologia i pneumatologia.Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 30


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.