The Eight Beatitudes in the Context of the Spirituality of the Sisters of the Resurrection

Joanna Pyszna


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0870-6062

Abstrakt

In this article, the meaning of the Eight Beatitudes (Mt 5:3–12) has been discussed in the context of the spirituality of the Congregation of the Sisters of the Resurrection. It has been demonstrated how the Resurrection Sisters understand the evangelical Beatitudes and how they carry them out every day. This analysis has been based on the documents of the Congregation (the Rule and the Constitutions), the writings of the Foundresses, Blessed Mother Celina Borzęcka, and the Venerable Servant of God Mother Jadwiga Borzęcka, as well as those of the general superiors. Because of the historical ties between the male and female branch of the community of the Resurrection, references have been made to Fr. Piotr Semenenko and Fr. Adolf Bakanowski. Based on a study of the sources, it has been shown that the Resurrectionist spirituality combines the Paschal Mystery and the ideals of the Eight Beatitudes. The correlation of these two elements is founded on the need for an in-depth internal change to take place, which is necessary to fulfill each Beatitude and participate in the Paschal Mystery.


Słowa kluczowe:

Sermon on the Mount, The Eight Beatitudes, spirituality of the religious life, Resurrectionist spirituality, the Congregation of the Sisters of the Resurrection

Bakanowski, A. (2002). Osiem błogosławieństw. Cracow.
  Google Scholar

Borzęcka, C. (1984). Zapiski i notatki 1881–1913. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, C. (1990). Listy do siostry Marii Zubylewicz 1890–1913. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, C. (2000). Rady, wskazania i pouczenia Matki Celiny dla przełożonych. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, C. (2002). Modlitwa i praca nad sobą. Wskazania Matki Celiny Borzęckiej zawarte w listach do sióstr. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, C. (2008). Listy Błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej CR do Siostry Heleny Kowalewskiej CR. Lata 1895–1913. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, J. (1990). Listy do siostry Marii Zubylewicz 1891–1906. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, J. (2000). Listy do Sióstr. Rome.
  Google Scholar

Borzęcka, J. (2009). Listy do Matki Celiny. Fragmenty 1885–1906. Rome.
  Google Scholar

Bramorski, J. (2007). Błogosławieństwa jako program moralności chrześcijańskiej w ujęciu biblijnym. Studia Gdańskie, 21, 21–50.
  Google Scholar

Francis (2018). Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate. Rome.
  Google Scholar

Hlebowicka, M.H. (2005). Droga rad ewangelicznych na tle duchowości Zgromadzenia. Grottaferrata.
  Google Scholar

John Paul II (1993). Encyclical Veritatis splendor. Rome.
  Google Scholar

John Paul II (2000). Homilia na Górze Błogosławieństw z 24 III 2000.
  Google Scholar

Jasieńska, T.M. (2001). W Służbie Jedności. Listy okólne Przełożonej Generalnej do Zgromadzenia 1980–1986, v. 1. Rome.
  Google Scholar

Kalkstein, T. (1950). List okólny o miłości. Rome.
  Google Scholar

Kalkstein, T. (1961). Na straży Miłości i Prawdy. Listy okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1938–1949, v. 1. Rome.
  Google Scholar

Kalkstein, T. (1962). Na straży Miłości i Prawdy. Listy okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1950–1961, v. 2. Rome.
  Google Scholar

Kalkstein, T. (1967). Na straży Miłości i Prawdy. Listy okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1962–1967, v. 3. Rome.
  Google Scholar

Korespondencja Bł. Celiny Borzęckiej z o. Piotrem Semenenko CR 1878–1882, v. 1. (2019). Rome.
  Google Scholar

Matka Fundatorka Celina Borzęcka w pracy nad Nowicjatem Zgromadzenia Sióstr Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 1910–1913. (1952). Poznan.
  Google Scholar

Paciorek, A. (2004). „Błogosławieni…” – Etyczne wymogi ośmiu błogosławieństw (Mt 5, 3–12). Roczniki Teologiczne, v. 51, n. 1, 57–77.
  Google Scholar

Pisarska, A. (1960). Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na tle ascetyczno-mistycznego systemu życia wewnętrznego i jego odbicia w Regule Zgromadzenia. Rome.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2007). Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tr. W. Szymona. Cracow.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1896). Mistyka. Cracow.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1903). Ćwiczenia duchowne. Cracow.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1913). Kazania na niedzielę i święta roku kościelnego, v. 1–2. Lviv.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1923). Kazania przygodne, v. 1–2. Cracow.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1924). Listy duchowne. Cracow.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1967). Reguła Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z 1882 r. zwana „Regułą Ośmiu Błogosławieństw”. Rome.
  Google Scholar

Semenenko, P. (1931). Życie wewnętrzne. Lviv.
  Google Scholar

Seweryniak, H. (2010). Teologia fundamentalna, v. 1. Warsaw.
  Google Scholar

Smolikowski, P. (1932). Dyrektorjum Zgromadzenia SS. Zmartwychwstania Pańskiego. Lviv.
  Google Scholar

Stępień, D. (2014). Rozpalić płomień. Listy okólne Przełożonej Generalnej do Zgromadzenia, v. 2, 1998–2004. Rome.
  Google Scholar

Zięba, M.G. (2000). Ewolucja duchowości Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Warsaw.
  Google Scholar

Żulińska, B. (1967). Matka Małgorzata Dąbrowska CR. Rome.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Pyszna, J. . (2022). The Eight Beatitudes in the Context of the Spirituality of the Sisters of the Resurrection. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 122–139. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.7

Autorzy

Joanna Pyszna 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Polska
https://orcid.org/0000-0002-0870-6062

Joanna Pyszna — mgr teologii w zakresie teologii duchowości (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obecnie doktorantka historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowania badawcze: duchowość zmartwychwstańska i teologie feministyczneStatystyki

Abstract views: 47
PDF downloads: 36


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.