Po drugiej stronie słowa: granice języka, który nie jest granicą świata

Bogusław Jasiński


Akademia Teatralna w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5912-8867

Abstrakt

The presented text examines the limits and possibilities of the linguistic expression of the Inexpressible Being, i.e. Transcendence. The understanding of words, especially poetic ones, but also of all artistic forms, is conditioned by a specific system of language in which not only syntagmatic-declension relations are defined but also those that constitute the semantics itself. Meanwhile, on the example of Homeric poetry and the songs of Psalm 29, we examine how the word can be at the service of being. The author proves that such use of words not only disentangles them from the traditionally understood communication function but above all refers to the old oral traditions. He points to research on the origin of poetry in pre-literate cultures, where oral transmission was primary, and the poetic record was secondary - because it served only as a way of remembering the text and thus served a mnemonic function.


Słowa kluczowe:

system języka, słowo poetyckie i słowo filozoficzne, transcendencja, pustka i milczenie

Apel, K. O. (1987). Współczesne typy racjonalności: continuum rozumu pomiędzy nauką a etyką. Półrocznik Filozoficzny Młodych, 1, s. 40-48.
  Google Scholar

Arystoteles (1989). Poetyka. Wrocław: Ossolineum.
  Google Scholar

Gunkel H. (1926). Die Psalmen ubersetzt und erkleart. Goettingen: Vandenboeck und Ruprecht.
  Google Scholar

Gunkel, H. (2020). Introduction to Psalms. The Genres of the Religious Lyric of Israel. New York: Wipf and Stocks.
  Google Scholar

Horacy (1951). List do Pizonów. W: T. Sinko (przeł. i opr.) Trzy poetyki klasyczne. Wrocław: Ossolineum.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1997a). Tezy o ethosofii/Theses on ethosophy. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1997b). Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (2010). Sztuka? - Tylko wtedy kiedy jestem. Szkice o tajemnicy istnienia, twórczości i kulturze czynnej. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jung, C. G. (1995). Odpowiedź Hiobowi. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

de Saussure, F. (1961). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Schoekel, L. A. (1983). Słowo natchnione. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
  Google Scholar

Schoekel, L. A. (1982). Trenta Saalmli: Poesia e preghiera, Bologna: Edizioni Dehoniane.
  Google Scholar

Wolf, F, A. (2014). Get access. Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Jasiński, B. (2022). Po drugiej stronie słowa: granice języka, który nie jest granicą świata. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 194–224. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.11

Autorzy

Bogusław Jasiński 

Akademia Teatralna w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-5912-8867

Bogusław Jasiński – absolwent filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to:  Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych, Myślenie Heidegggerem, Tezy o ethosofii, Zagubiony ethos, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger, Droga myśli, Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego. Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą. Twórca i artystyczny lider grupy „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy. Opublikował zbiór opowiadań Dalej, inaczej… oraz powieść Życie i cierpienie młodego W. Pisze także dramaty i poezje.Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 65


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.