Il Magistero dei papi riguardo alla persona del confessore e alla sua formazione, sulla base dei discorsi alla Penitenzieria Apostolica negli anni 2007–2016

Krzysztof Niewiadomski


Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie (Polska)


Abstrakt

The article discusses speeches given by Popes Benedict XVI and Francis which were addressed to the Apostolic Penitentiary in the years 2007-2016. In these addresses one can see indications of high importance for a contemporary confessor. Popes show the him as a person who takes care of the penitent and prays for him or her. His sacerdotal and spiritual life should be constantly strengthened by contact with Christ. The confessor is to be reachable and available for the people. His different duties, as indicated by Popes, also also include raising one’s a pqualifications, and obedience to the Magisterium of the Church. He reveals God’s mercy and should be merciful himself for this reason but not permissive towards sins of the penitent. Now more than in previous centuries the emphasis is put on personal qualities of the confessor such as communicative skills, restraint, empathy, which facilitate a confession for the penitent.


Słowa kluczowe:

penitencjaria apostolska, sakrament pojednania, spowiednik, Benedykt XVI, Franciszek

Benedetto XVI. (2007a). Discorso ai penitenzieri delle quattro basiliche pontificie romane. (19.02.2007). Acta Apostolicae Sedis, 4 (99), 250–252.
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2007b). Discorso ai partecipanti al XVIII Corso sul Foro interno. Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: https://w2.vatican.va/content/benedic-t-xvi/it/speeches/2007/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20070316_apost-pe-nitentiary.html
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2008). Discorso ai partecipanti al XIX Corso sul Foro interno (7.03.2008). Acta Apostolicae Sedis, 3(100), 176–179.
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2009a). Messaggio del santo padre all’em.mo card. James Francis Stafford, Penitenziere Maggiore, e ai partecipanti al XX Corso sul Foro interno. Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-e-biblioteca-di--testi/magistero/benedetto-xvi/xx-cfi-2009.html
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2009b).Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale in occasione del 150° anniversario del “Dies Natalis” di Giovanni Maria Vianney (16 giugno 2009). Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2010). Discorso ai partecipanti al Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica. Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20100311_penitenzieria.html
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2011). Discorso ai partecipanti al XXII Corso sul Foro interno (25.03.2011). Acta Apostolicae Sedis, 4(103), 271–273.
  Google Scholar

Benedetto XVI. (2012). Discorso ai partecipanti al XXIII Corso sul Foro interno. Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: https://w2.vatican.va/content/benedic-t-xvi/it/speeches/2012/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20120309_peniten-zieria-apostolica.html
  Google Scholar

Catechismo della Chiesa Cattolica. (1992). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Concilio Vaticano II. (2003). Gaudium et spes (7.12.1965). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Concilio Vaticano II. (1997). Sacrosanctum Concilium (4.12.1963). Milano: Paoline Edizioni.Francesco. (2013). Evangelii gaudium (24.11.2013). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Francesco. (2014). Discorso ai partecipanti al XXV Corso sul Foro interno (28.03.2014). Acta Apostolicae Sedis, 4(106), 279-281.
  Google Scholar

Francesco. (2015a). Discorso ai partecipanti al XXVI Corso sul Foro interno.Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150312_tribunale-peni-tenzieria-apostolica.html
  Google Scholar

Francesco. (2015b). Misericordiae Vultus (11.04.2015). Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Francesco. (2016). Discorso ai partecipanti al XXVII Corso sul Foro interno. Retrieved Gennaio 5, 2017. Pobrane z: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/march/documents/papa-francesco_20160304_corso-peniten-zieria-apostolica.html
  Google Scholar

Giovanni Paolo II. (2001). Novo millennio ineunte (6.01.2001). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
  Google Scholar

Niewiadomski, K. (2013). Rola komunikacji niewerbalnej podczas sprawowania sakramentu pojednania. Aspekt teologiczno-pastoralny. Sosonowieckie Studia Teologiczne, 11, 331–340
  Google Scholar


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Niewiadomski, K. (2017). Il Magistero dei papi riguardo alla persona del confessore e alla sua formazione, sulla base dei discorsi alla Penitenzieria Apostolica negli anni 2007–2016. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 88–106. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/83

Autorzy

Krzysztof Niewiadomski 

Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie Polska

O. dr Krzysztof NIEWIADOMSKI OFMCap – kapłan z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, doktorat z teologii moralnej obronił w 2013 r. na Uniwersyte- 206 cie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wykłada teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Obecnie pełni także posługę duszpasterza farmaceutów w Archidiecezji Krakowskiej. Statystyki

Abstract views: 161
PDF downloads: 48


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.