Antropologiczny fundament wartości moralnychAbstrakt

The argument which is now going on in Europe and which concerns Christian values and the concept of social life is nothing else, but the argument (although sometimes veiled) which regards man himself It is not true that it focuses only on the role of religion and position of the Church in a democratic state. The essential issue, in fact, is the full truth about man. No one who is ready to take up responsibility for the shape of human life - whether in individual or social context - can pretend that he does not understand the crucial idea of this argument.Truth is the boundary of freedom and beyond this boundary there is no more freedom, but destructive arbitrariness alone. Breaking the bond between freedom and truth, the bond which makes a human person even more himself, is equivalent to questioning the wisdom of the drama of Redemption. The Ethos of Redemption is the meeting of truth and freedom in a man. Divine friendship towards people consists in God's introducing us into the sphere of confidence, the sphere of confidence being truth. Christ did all to convince us about the importance of the answer which man should give in the conditions of inner freedom. Only then can we speak about 'veritatis splendor' which is so essential for human dignity.


Słowa kluczowe

antropologia chrześcijańska; Jezus Chrystus; wychowanie moralne; wartości moralne; prawda; wolność

Arystoteles (1983). Metafizyka. Warszawa.

Bizjak, J. (2000). Owoce prawdy. Communio, 20 (1), 125–137.

Blau, P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York.

Brezinka, W. (2005). W dobie przemian kulturowych. Kraków.

Dziekoński, S. (2000). Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a program nauczania religii w gimnazjum. Studia Teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża, 18, 199–211.

Gajda, J. (1995). Wychowanie do prawdy. Lublin.

Góralczyk, P. (1987). Wartość prawdy. Communio, 7 (4), 126–131.

Góralczyk, P. (2000). Sumienie a prawda i wolność. Communio, 20 (1), 95–107.

Homans, G.C. (1992). Podstawowe procesy społeczne. W: M. Kempny, J. Szmatka (wybór), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, (218–226). Warszawa.

Jan Paweł II. (1979). Redemptor hominis. Watykan.

Jan Paweł II. (1988). Christilideles laici. Watykan.

Jan Paweł II. (1991a). Centesimus annus. Watykan.

Jan Paweł II. (1994). Przekroczyć próg nadziei. Watykan.

Jan Paweł II. (1993). Veritatis splendor. Watykan.

Jan Paweł II. (1998). Fides et ratio. Watykan.

Kaczmarek, L. (1972). Człowiek współczesny i asceza. W: Ku odnowie życia wewnętrznego (9–26). Poznań–Warszawa.

Kupczak, J. (1999). W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły. Kraków.

Lena, M. (1987). Wychowanie w duchu prawdy – podstawa i punkt wyjścia całego życia moralnego. Communio, 7 (4), 26–40.

Lustiger, J.M. (1998). Bądźcie godni swego człowieczeństwa. Warszawa.

Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń.

Otowicz, R. (1994). „Veritatis splendor” w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: E. Janiak (red.), W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor” (223–233). Wrocław.

Pinckaers, S. (1994). Sumienie a błąd. Communio, 14 (5), 60–72.

Ratzinger, J. (1999). Nowa pieśń dla Pana. Kraków.

Ratzinger, J. (2001). Prawda w teologii. Kraków.

Rosik, S. (1997). Sumienie między wolnością a prawdą. W: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Człowiek, sumienie, wartości (103–118). Lublin.

Tischner, J. (1998). Przedmowa. W: J.M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeństwa (15–17). Warszawa.

Turner, J.H. (1985). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa.

Witek, S. (1983). Chrześcijańska wizja moralności. Poznań.

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Filipczuk, M. (2017). Antropologiczny fundament wartości moralnych. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 126-145. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/85

Marek Filipczuk 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.