Antropologiczny fundament wartości moralnych

Marek Filipczuk


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)


Abstrakt

The argument which is now going on in Europe and which concerns Christian values and the concept of social life is nothing else, but the argument (although sometimes veiled) which regards man himself It is not true that it focuses only on the role of religion and position of the Church in a democratic state. The essential issue, in fact, is the full truth about man. No one who is ready to take up responsibility for the shape of human life - whether in individual or social context - can pretend that he does not understand the crucial idea of this argument.Truth is the boundary of freedom and beyond this boundary there is no more freedom, but destructive arbitrariness alone. Breaking the bond between freedom and truth, the bond which makes a human person even more himself, is equivalent to questioning the wisdom of the drama of Redemption. The Ethos of Redemption is the meeting of truth and freedom in a man. Divine friendship towards people consists in God's introducing us into the sphere of confidence, the sphere of confidence being truth. Christ did all to convince us about the importance of the answer which man should give in the conditions of inner freedom. Only then can we speak about 'veritatis splendor' which is so essential for human dignity.


Słowa kluczowe:

antropologia chrześcijańska, Jezus Chrystus, wychowanie moralne, wartości moralne, prawda, wolność

Arystoteles (1983). Metafizyka. Warszawa.
  Google Scholar

Bizjak, J. (2000). Owoce prawdy. Communio, 20 (1), 125–137.
  Google Scholar

Blau, P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York.
  Google Scholar

Brezinka, W. (2005). W dobie przemian kulturowych. Kraków.
  Google Scholar

Dziekoński, S. (2000). Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a program nauczania religii w gimnazjum. Studia Teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża, 18, 199–211.
  Google Scholar

Gajda, J. (1995). Wychowanie do prawdy. Lublin.
  Google Scholar

Góralczyk, P. (1987). Wartość prawdy. Communio, 7 (4), 126–131.
  Google Scholar

Góralczyk, P. (2000). Sumienie a prawda i wolność. Communio, 20 (1), 95–107.
  Google Scholar

Homans, G.C. (1992). Podstawowe procesy społeczne. W: M. Kempny, J. Szmatka (wybór), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, (218–226). Warszawa.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1979). Redemptor hominis. Watykan.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1988). Christilideles laici. Watykan.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1991a). Centesimus annus. Watykan.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1994). Przekroczyć próg nadziei. Watykan.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1993). Veritatis splendor. Watykan.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1998). Fides et ratio. Watykan.
  Google Scholar

Kaczmarek, L. (1972). Człowiek współczesny i asceza. W: Ku odnowie życia wewnętrznego (9–26). Poznań–Warszawa.
  Google Scholar

Kupczak, J. (1999). W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły. Kraków.
  Google Scholar

Lena, M. (1987). Wychowanie w duchu prawdy – podstawa i punkt wyjścia całego życia moralnego. Communio, 7 (4), 26–40.
  Google Scholar

Lustiger, J.M. (1998). Bądźcie godni swego człowieczeństwa. Warszawa.
  Google Scholar

Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń.
  Google Scholar

Otowicz, R. (1994). „Veritatis splendor” w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: E. Janiak (red.), W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor” (223–233). Wrocław.
  Google Scholar

Pinckaers, S. (1994). Sumienie a błąd. Communio, 14 (5), 60–72.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (1999). Nowa pieśń dla Pana. Kraków.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2001). Prawda w teologii. Kraków.
  Google Scholar

Rosik, S. (1997). Sumienie między wolnością a prawdą. W: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Człowiek, sumienie, wartości (103–118). Lublin.
  Google Scholar

Tischner, J. (1998). Przedmowa. W: J.M. Lustiger, Bądźcie godni swego człowieczeństwa (15–17). Warszawa.
  Google Scholar

Turner, J.H. (1985). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa.
  Google Scholar

Witek, S. (1983). Chrześcijańska wizja moralności. Poznań.
  Google Scholar

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Filipczuk, M. (2017). Antropologiczny fundament wartości moralnych. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 126–145. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/85

Autorzy

Marek Filipczuk 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

Ks. dr Marek FILIPCZUK – kapłan Diecezji Warszawsko-Praskiej, teolog moralista, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 158
PDF downloads: 69


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.