Człowiek wobec sacrum, czyli próby poszukiwania drogi do Transcendencji

Piotr Kaczmarek


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)


Abstrakt

According to various theories of religion human beings are in a specific relationship with the Absolute. A human being feels a glorious power standing in front of him. And the answer to this relationship is the adoration of God, not to es-cape, which is normal with physical fear. The Absolute is the most sacred, holy and transcendent being. The Absolute’s existence is surrounded by sacred space and sa-cred time which we call – sacrum. How to understand sanctity? There are two ways – a kind of understanding called mythos which can be compared with mythical way of exploring sacred space and the second way of understanding called logos, which is a logical view of the world. Both ways should be complementary to lead every human being straight to the truth about God. Christian theology adds that the real sanctity materialized when people start to love God and each other. Love itself is a real name of God and the real sacrum in the world and in a human's heart.


Słowa kluczowe:

sacrum, cykliczna koncepcja czasu, Numinosum, mythos, logos

Arystoteles (1973). Analityki wtóre. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Chrostowski, W. (2007). Bóg, Biblia, Mesjasz. Warszawa: Fronda.
  Google Scholar

Eliade, M. (1988). Historia wierzeń i idei religijnych. Tom 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  Google Scholar

Heller, M. (2013). Logos wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Julianna z Norwich. (1997). Objawienia Bożej miłości. Myśli. Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2013). Intuicje mesjańskie różnych wierzeń a osoba Jezusa Chrystusa. Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 15, 213–224.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2014a). „Ucieczka ze świata” w perspektywie teologiczno--filozoficznej. Ateneum Kapłańskie, 2/162 (630), 352–362.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2014b). Wieczne powroty a chrześcijańska tajemnica czasu. Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 16, 169–182.
  Google Scholar

Kunzler, M. (1999). Liturgia Kościoła. Poznań: Pallottinum.
  Google Scholar

Lewis, C. S. (2010). Problem cierpienia. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
  Google Scholar

O’Brien, M. (2009). Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy. Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Olszewski, D. (1988). Z zagadnień religioznawstwa. Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2002). Duch liturgii. Poznań: Klub Książki Katolickiej CHRISTIANITAS.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2012). Problem kierunku celebracji. W: tenże, Opera Omnia. Tom 11 (s. 434–442). Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Google Scholar

Rusiecki, M. (2000). Geneza religii. W: tenże (red.), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 71–88), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Google Scholar

Zagórska, W. (2008). Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości. Psychologia rozwojowa, 1 (13), 69-83.
  Google Scholar

Zdybicka, Z. J. (2000). Czym jest i dlaczego istnieje religia? W: H. Zimoń (red), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 53–69). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Kaczmarek, P. (2017). Człowiek wobec sacrum, czyli próby poszukiwania drogi do Transcendencji. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 148–162. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/87

Autorzy

Piotr Kaczmarek 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

Ks. dr Piotr KACZMAREK – kapłan Diecezji Łowickiej. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Doktorat z zakresu filozofii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie wicerektor
Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i wykładowca przedmiotów filozoficznych w tej uczelni. Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obszar zainteresowań: filozofia, religiologia, teologia duchowości.Statystyki

Abstract views: 153
PDF downloads: 88


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.