Człowiek wobec sacrum, czyli próby poszukiwania drogi do TranscendencjiAbstrakt

According to various theories of religion human beings are in a specific relationship with the Absolute. A human being feels a glorious power standing in front of him. And the answer to this relationship is the adoration of God, not to es-cape, which is normal with physical fear. The Absolute is the most sacred, holy and transcendent being. The Absolute’s existence is surrounded by sacred space and sa-cred time which we call – sacrum. How to understand sanctity? There are two ways – a kind of understanding called mythos which can be compared with mythical way of exploring sacred space and the second way of understanding called logos, which is a logical view of the world. Both ways should be complementary to lead every human being straight to the truth about God. Christian theology adds that the real sanctity materialized when people start to love God and each other. Love itself is a real name of God and the real sacrum in the world and in a human's heart.


Słowa kluczowe

sacrum; cykliczna koncepcja czasu; Numinosum; mythos; logos

Arystoteles (1973). Analityki wtóre. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chrostowski, W. (2007). Bóg, Biblia, Mesjasz. Warszawa: Fronda.

Eliade, M. (1988). Historia wierzeń i idei religijnych. Tom 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Heller, M. (2013). Logos wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Kraków: Znak.

Julianna z Norwich. (1997). Objawienia Bożej miłości. Myśli. Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów.

Kaczmarek, P. (2013). Intuicje mesjańskie różnych wierzeń a osoba Jezusa Chrystusa. Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 15, 213–224.

Kaczmarek, P. (2014a). „Ucieczka ze świata” w perspektywie teologiczno--filozoficznej. Ateneum Kapłańskie, 2/162 (630), 352–362.

Kaczmarek, P. (2014b). Wieczne powroty a chrześcijańska tajemnica czasu. Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 16, 169–182.

Kunzler, M. (1999). Liturgia Kościoła. Poznań: Pallottinum.

Lewis, C. S. (2010). Problem cierpienia. Kraków: Wydawnictwo Esprit.

O’Brien, M. (2009). Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy. Kraków: Wydawnictwo M.

Olszewski, D. (1988). Z zagadnień religioznawstwa. Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Ratzinger, J. (2002). Duch liturgii. Poznań: Klub Książki Katolickiej CHRISTIANITAS.

Ratzinger, J. (2012). Problem kierunku celebracji. W: tenże, Opera Omnia. Tom 11 (s. 434–442). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rusiecki, M. (2000). Geneza religii. W: tenże (red.), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 71–88), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zagórska, W. (2008). Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości. Psychologia rozwojowa, 1 (13), 69-83.

Zdybicka, Z. J. (2000). Czym jest i dlaczego istnieje religia? W: H. Zimoń (red), Religia w świecie współczesnym. Studia religiologiczne 1 (s. 53–69). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Kaczmarek, P. (2017). Człowiek wobec sacrum, czyli próby poszukiwania drogi do Transcendencji. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 148-162. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/87

Piotr Kaczmarek 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.