Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8)Abstrakt

Extolling of God takes primate place among religiousness forms, as wit-nessed the Book of Psalms and Tobias’s Book in which prayer anthem let to get into the world of “prayer reminiscences”, extracting from it understated but suggested affinity of thoughts in the “biblical world”. The characteristic for this Tobias’s prayer is worshipping of God in the background of the dispersion which is not a kind of cult celebration but is connected with some value system of all Jewish community during the period of aQer exile and also reality of Jerusalem in its eschatological dimension outlined in Ezekiel’s temple vision and in apocalypse of Deutroizaiah. His anthem’s reminiscences in other biblical books let to enlarge Tobias’s “back-ground”, presented in his deutro-canonical book, to other prayer forms and extract from them new semantic dimensions, which with their meaning and “telling” nar-ration join in historical narration saving activity of God.


Słowa kluczowe

literacka ojczyzna; środowisko modlitewne; wspólne wątki modlitewne; modlitwa uwielbienia

Abramowiczówna, Z. (1965). Słownik grecko-polski. Tom IV. Warszawa.

Bernacki, M., Pawlus, M. (1999). Słownik gatunków literackich Bielsko-Biała.

Bernyś, M. (2016). Miłosierdzie. Największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła. Ząbki.

Bressan, G. (1954). Samuele. Torino-Roma.

Briks, P. (2000). Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Warszawa.

Chrostowski, W. (1991). Prorok wobec dziejów. Warszawa.

Czajkowski, M. (1993). Egzystencjalna lektura Biblii. Lublin.

Drozd, J. (1990). Błogosławieństwa ewangelijne. Katowice.

Féret, F.M. (1957). La celeste Gerusalemme. W: L’Apocalisse di S. Giovanni. Roma.

Flis, J. (1996). Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. Warszawa.

Galbiati, E., Piazza, A. (1960). Pagine difficili della Bibbia. Antico Testamento. Milano.

Grzybek, S. (1963). Księga Tobiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań.

Jankowski, A. (1959). Apokalipsa Świętego Jana. Poznań.

Komornicka, A.M. (2003). Kilka uwag o strukturze i poetyce hymnu Magnificat (Łk 1,46-55), Collectanea Philologica VI. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Kowalska, M. (s. Faustyna). (2010). Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa.

Leon-Dufour, X. (red.). (1973). Słownik teologii biblijnej. Poznań-Warszawa.

Linke, W. (2013). Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi. Warszawa: „Verbinum”. Wydawnictwo Księży Werbistów.

Penna, A. (1958). Isaia, Torino-Roma.

Pierzchała, K. (kmp). Honor i dyshonor w Janowej narracji Męki Pańskiej w świetle archeologii chrześcijańskiej (niepublikowany).

Pierzchała, K. (2016). Pojednanie syna marnotrawnego z miłosiernym ojcem (Łk 15,11-24), Homo Dei, 318 (1).

Popowski, R. (1997). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem grecko-polskim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa.

Popowski, R. (tłum.). (2014). Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Warszawa.

Popowski, R., Wojciechowski, M. (2014). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.

Schmid, J. (1957). L’Evangelo secondo Luca. Brescia.

Schreiner, J. (1999). Teologia Starego Testamentu. Warszawa.

Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. (b.r.w.). Tom I. Stuttgart: Wyd. A. Rahlfs.

Staab K., Freundorfer J., Le Lettere ai Tessalonicesi e della Cattività e Pastorali, Brescia 1961.

Tokarski, J. (red.).(1971). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa.

Zerwick, M. (1953). Analysis Philologica Novi Testamenti Graeci. Paperback.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Pierzchała, K. (2017). Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8). Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 182-204. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/89

Kazimierz Pierzchała 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.