Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8)

Kazimierz Pierzchała


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny (Polska)


Abstrakt

Extolling of God takes primate place among religiousness forms, as wit-nessed the Book of Psalms and Tobias’s Book in which prayer anthem let to get into the world of “prayer reminiscences”, extracting from it understated but suggested affinity of thoughts in the “biblical world”. The characteristic for this Tobias’s prayer is worshipping of God in the background of the dispersion which is not a kind of cult celebration but is connected with some value system of all Jewish community during the period of aQer exile and also reality of Jerusalem in its eschatological dimension outlined in Ezekiel’s temple vision and in apocalypse of Deutroizaiah. His anthem’s reminiscences in other biblical books let to enlarge Tobias’s “back-ground”, presented in his deutro-canonical book, to other prayer forms and extract from them new semantic dimensions, which with their meaning and “telling” nar-ration join in historical narration saving activity of God.


Słowa kluczowe:

literacka ojczyzna, środowisko modlitewne, wspólne wątki modlitewne, modlitwa uwielbienia

Abramowiczówna, Z. (1965). Słownik grecko-polski. Tom IV. Warszawa.
  Google Scholar

Bernacki, M., Pawlus, M. (1999). Słownik gatunków literackich Bielsko-Biała.
  Google Scholar

Bernyś, M. (2016). Miłosierdzie. Największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła. Ząbki.
  Google Scholar

Bressan, G. (1954). Samuele. Torino-Roma.
  Google Scholar

Briks, P. (2000). Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Warszawa.
  Google Scholar

Chrostowski, W. (1991). Prorok wobec dziejów. Warszawa.
  Google Scholar

Czajkowski, M. (1993). Egzystencjalna lektura Biblii. Lublin.
  Google Scholar

Drozd, J. (1990). Błogosławieństwa ewangelijne. Katowice.
  Google Scholar

Féret, F.M. (1957). La celeste Gerusalemme. W: L’Apocalisse di S. Giovanni. Roma.
  Google Scholar

Flis, J. (1996). Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. Warszawa.
  Google Scholar

Galbiati, E., Piazza, A. (1960). Pagine difficili della Bibbia. Antico Testamento. Milano.
  Google Scholar

Grzybek, S. (1963). Księga Tobiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań.
  Google Scholar

Jankowski, A. (1959). Apokalipsa Świętego Jana. Poznań.
  Google Scholar

Komornicka, A.M. (2003). Kilka uwag o strukturze i poetyce hymnu Magnificat (Łk 1,46-55), Collectanea Philologica VI. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
  Google Scholar

Kowalska, M. (s. Faustyna). (2010). Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa.
  Google Scholar

Leon-Dufour, X. (red.). (1973). Słownik teologii biblijnej. Poznań-Warszawa.
  Google Scholar

Linke, W. (2013). Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi. Warszawa: „Verbinum”. Wydawnictwo Księży Werbistów.
  Google Scholar

Penna, A. (1958). Isaia, Torino-Roma.
  Google Scholar

Pierzchała, K. (kmp). Honor i dyshonor w Janowej narracji Męki Pańskiej w świetle archeologii chrześcijańskiej (niepublikowany).
  Google Scholar

Pierzchała, K. (2016). Pojednanie syna marnotrawnego z miłosiernym ojcem (Łk 15,11-24), Homo Dei, 318 (1).
  Google Scholar

Popowski, R. (1997). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem grecko-polskim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa.
  Google Scholar

Popowski, R. (tłum.). (2014). Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Warszawa.
  Google Scholar

Popowski, R., Wojciechowski, M. (2014). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.
  Google Scholar

Schmid, J. (1957). L’Evangelo secondo Luca. Brescia.
  Google Scholar

Schreiner, J. (1999). Teologia Starego Testamentu. Warszawa.
  Google Scholar

Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. (b.r.w.). Tom I. Stuttgart: Wyd. A. Rahlfs.
  Google Scholar

Staab K., Freundorfer J., Le Lettere ai Tessalonicesi e della Cattività e Pastorali, Brescia 1961.
  Google Scholar

Tokarski, J. (red.).(1971). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa.
  Google Scholar

Zerwick, M. (1953). Analysis Philologica Novi Testamenti Graeci. Paperback.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Pierzchała, K. (2017). Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych (Tb 13, 1-8). Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 182–204. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/89

Autorzy

Kazimierz Pierzchała 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Polska

Ks. dr hab. Kazimierz PIERZCHAŁA – w 1993 r. ukończył studia na Seminarium Teologii Fundamentalnej Papieskiego Wydziału Teologicznego (w sekcji św. Jana Chrzciciela) w Warszawie (praca magisterska); w 1994 r. studia na Seminarium Psychologii Papieskiego Wydziału Teologicznego, zakończone pracą podyplomową. Studiował socjologię religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki, a w 2017 r. uzyskał habilitację w dyscyplinie pedagogika resocjalizacyjna, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkunastu publikacji o tematyce psychologiczno--pedagogicznej oraz teologicznej oraz licznych artykułów z tych dziedzin. W latach 2001--2011 pełnił posługę kapelana więziennego w Areszcie Śledczym Warszawa − Służewiec oraz piastował funkcję rzecznika prasowego Krajowego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego RP. W 2016 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Teologicznych, w zakresie teologii duchowości.Statystyki

Abstract views: 128
PDF downloads: 61


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.