Tajemnica Serca Jezusa istotą chrześcijaństwa według Benedykta XVI


Abstrakt

The article presents this teaching of the pope Benedict XVI, which deals with the mystery of the Heart of Jesus. Benedict XVI remarks that the essence of Christianity is expressed in the Heart of Jesus. The mystery of the most holy Heart of Jesus shows the sensitive, sincere, sympathetic and compassionate love of God, which reveals itself mainly in the cross of the Redeemer. The experience of this love is a force which changes human’s existence. Benedict XVI shows that the task of Christians is to intensify the connection with the Heart of Jesus – this connection should reinvigorate their faith in the saving love of God.


Słowa kluczowe

Serce Jezusa; chrześcijaństwo; Benedykt XVI; miłość chrześcijańska

Benedykt XVI. (2005). Encyklika Deus caritas est. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Benedykt XVI. (2006a). List do przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego z okazji 50. rocznicy ogłoszenia encykliki „Haurietis aquas”: Poznawać miłość

Serca Jezusa i świadczyć o niej wobec ludzi, 15 V 2006. OsRomPol 9-10, s. 4-6.

Benedykt XVI. (2006b). Homilia wygłoszona na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 26 V 2006. W: Trwajcie mocni w wierze (s. 55-61). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Benedykt XVI. (2006c). Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Serce Jezusa mówi o miłości Boga do ludzi, 25 VI 2006. OsRomPol 9-10, s. 47.

Benedykt XVI. (2008a). Myśli duchowe. Poznań: W drodze.

Benedykt XVI. (2008b). Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Chrystus - Serce świata, 1 VI 2008. OsRomPol 7-8, s. 43.

Benedykt XVI. (2009). Nieszpory na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego: Tajemnica miłości Boga do ludzi, 19 VI 2009. OsRomPol 9, s. 36-38.

Benedykt XVI. (2010). Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego: Pomóż nam, kapłanom, przekazywać ludziom Twoje światło w mrocznych czasach, 11 VI 2010. OsRomPol 8-9, s. 35-38.

Kirby, M. (2006). Serce Jezusa w teologii Benedykta XVI. OsRomPol 3, s. 49-52.

Pius XII. (1956). Encyklika Haurietis aquas. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Ratzinger, J./Benedykt XVI, Balthasar H. U. von. (2007). Maryja w tajemnicy Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ratzinger, J./Benedykt XVI. (2007). Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków: Wydawnictwo M.

Ratzinger, J. (2001). Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem

Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Kraków: Znak.

Ratzinger, J. (1986). Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień. Wrocław: Tum.

Ratzinger J. (1994). Tajemnica Jezusa Chrystusa. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Szymik, J. (2019). Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Szymik, J. (2010). Theologia Benedicta. Tom 1. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Szymik, J. (2012). Theologia Benedicta. Tom 2. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


Pagacz, M. (2020). Tajemnica Serca Jezusa istotą chrześcijaństwa według Benedykta XVI. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(1), 68-83. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.4

Małgorzata Pagacz 
Akademia Katolicka w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4504-9142

S. dr Małgorzata Pagacz USJK – należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, doktor nauk teologicznych (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński), licencjat z filozofii (Akademia Ignatianum w Krakowie).


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.