Historia kary krzyżowej w czasach starożytnych


Abstrakt

Thanks to the messages of the canonical gospels, tradition and Christian iconography, the punishment and cruelty of the crucifixion are associated first of all with Jesus Christ. It is obvious that over the centuries the cross has undergone a kind of evolution which, from a simple symbolic punishment, has become a cursed and disgraceful form of martyrdom brought to perfection by the Romans, both in the manner of execution and in the infinite pain. This text is designed to bring the issue of people crossing across history and to distinguish different types of cross used to inflict this kind of severe and bestial type of rubbish.


Baran, G.M. (2011), Krzyżowa śmierć Chrystus na tle praktyk krzyżowania w świecie starożytnym. W: A. Tronina, P. Łobuda, A. Paciorek (red.), Krzyż Twój wielbimy (s. 119-155). Scripturae Lumen 1; Tarnów: Biblos 2011.

Barbet, P. (1963), A Doctor at Calvary. The Passion of Our Lord Jesus Christ as Described by a Surgeon Pierre Barbet.Garden City–New York: Image Books.

Bieżuńska-Małowist, I., Małowist, M. (1987), Niewolnictwo.Warszawa: Czytelnik.

Coogan, M.D. (red.) (1997), Słownik wiedzy biblijnej. Warszawa: Oficyna wydawnicza Vocatio.

Dąbrowski, E. (red.) (1959), Podręczna encyklopedia biblijna. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

Dąbrowski, E. (1965), Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Flawiusz, J. (1997), Dawne dzieje Izraela. Warszawa: Oficyna wydawnicza Rytm.

Flawiusz, J. (1991), Wojna żydowska. Warszawa: Oficyna wydawnicza Rytm.

Gnat, M. (1980), Neron.Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hengel, M. (1977), Crucifixion: In the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross. Philadelphia: Fortress Press.

Herodot (2005), Dzieje. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Jaczynowska, M., Musiał, D., Stępień, M. (2008), Historia starożytna. Warszawa: Trio.

Kobielus, S. (2000), Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Łomnicki, E. (1979), Męczeństwo jako znak prawdziwości religii chrześcijańskiej w ujęciu apologetów starochrześcijańskich. Tarnowskie Studia Teologiczne 7, 74-104.

Mommsen, T. (1955), Romisches Strafrecht. Leipzing: Nachdruck.

Nowaczyk, B. (2008), Powstanie Spartakusa 73–71 p.n.e. Warszawa: Bellona.

Pankiewicz, R. (1996), Apotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w społeczeństwie wczesnorzymskim. W: H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie (s. 23-40). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Plaut, T.M. (2002, 2003, 2004), Komedie, I. Żołnierz samochwał. Amfitrion. II. Ko272 medie. III. Komedie. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Ricciotti, G. (2004), Życie Jezusa Chrystusa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. Rienecker, F., Maier, G. (2001), Leksykon biblijny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Rubinkiewicz, R. (1985), Ukrzyżowanie Jezusa w świetle w QpNa I 1-12 I Zwoju Świątyni 64, 6-13. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 34/1, 63-73.

Seneka, L.A. (1965), I. Pisma filozoficzne. II. Pisma filozoficzne. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Sławiński, H. (1997), Przepowiadanie Chrystusowego krzyża. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski. Święcicka-Wystrychowska, P. (2005), Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tacyt, P.K. (2012), Annals. London: Penguin Books.

Tacyt, P.K. (1959), Dzieła. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


Kubisiak, P. (2020). Historia kary krzyżowej w czasach starożytnych. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(1), 256-273. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.12

Przemysław Kubisiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6423-2033
Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.