Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów


Abstrakt

This article is a scientific attempt to look at the problems of marriage and the family not only through reflection of theoretical nature, but also in the context of conducted student research. The first part of the article contains the theoretical foundations of empirical research by showing a rich perspective of scientific theories and concepts regarding the current condition and scientific understanding of such institutions as marriage and family. For the needs of this work, a systemic model of marriage and family was adopted. The family is an example of a natural system in the aspect of interpersonal relations (individual and social). The second part of the article is an analysis and interpretation of the obtained research results in terms of quantity and quality. The analysis is exploratory in nature based on the answers obtained to the questions contained in the research tool, which was the survey. Then the article contains an extensive summary and specific conclusions. The thesis is not only a compendium of some knowledge obtained in research, but also an ordered scientific concept. At the same time, the article has a pragmatic value because it can serve as an important, specific material for researchers of marriage and family issues, for students of various fields of study and for spouses, parents who are personally interested in these issues.


Słowa kluczowe

familiologia; małżeństwo; miłość; religijność; rodzina

Bobulska, M. (2016), Zdolność młodych ludzi do tworzenia trwałych relacji a czynniki osobowościowe. W: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych (70-77). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Brągiel, J. (2018). Postmodernistyczne przemiany w rodzinie. Roczniki Pedagogiczne. Tom 10(46), numer 4, 9-22.

Brzeziński, M. (2011). Religijno-moralne życie rodziny w obliczu przemian społecznych. W: J. Koperek (red.), Rodzina europejska (85=98). Lublin: Wydawnictwo KUL.Chodkowski, Z. (2019), Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów

Uniwersytetu Rzeszowskiego. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty. Lwów-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 93-106.

Mierzwiński, B. (2006). Małżeństwo. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, (red.), Leksykon teologii pastoralnej (448-454). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ozorowski, M. (1999). Sakrament małżeństwa. W: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny (415-416). Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie.

Ritter, C. (2006). Etos odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: E. Dudziak, A. Deluga (red.), Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia (25-30). Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”.

Rzepa, W. (2010). Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół Domowy (381-393). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Seweryńska, A. M. (2004). Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Warszawa: WSiP.

Sidor, B. (2005). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M. Z. (1995). Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: RW KUL.

Stepulak, M. Z. (2007). Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa i rodziny. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, 8, 125-147.

Stepulak, M. Z. (2009). Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, 10, 125-146.

Stepulak, M. Z. (2010). Kulty publiczności w świetle badań maturzystów z diecezji "Teologia Praktyczna”, 11, 51-75.

Stepulak, M. Z. (2010). Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M. Z. (2011). Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, 12, 41-63.

Stepulak, M. Z. (2012). Postawy młodzieży maturalnej z diecezji siedleckiej wobec kohabitacji. Warszawskie Studia Pastoralne, 17, 167-203.

Stepulak, M. Z. (2018). Psychologiczne uwarunkowania miłości. Teoria i praktyka. W: L. Łysiuk, M. Z. Stepulak (red.), Miłość nigdy nie ustaje. Miłość w systemie wartości rodzinnych (101-114). Lublin-Brześć: Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak, M. Z. (2019). Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), Lwowsko--Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty, 5. Lwów-Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 58-79.

Stepulak, M. Z. (2019). Postawy studentów wobec wybranych zagadnień nauczania Kościoła katolickiego w Polsce. w: J. Kaczmarek (red.), Między socjologią a filozofią i teologią )205-228). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 1986, 119-135.

Steuden, S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek (red.), Psychologia pastoralna (202-227). Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Wańczyk-Welc A, Marmola M. (2017). Satysfakcja z małżeństwa u małżonków pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Wychowanie w rodzinie. Tom XVI, 2, 227-240.

Wieczorek, W.(2009). Znaczenie życia sakramentalnego w duchowym rozwoju rodziny. W: J. Gorbanium, B. Parysiewicz (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych (153-163). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wieczorek, W. (2013). Sakramentalność małżeństwa. W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (90-105). Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.

Żurek, A. (2019). Instytucjonalny wymiar życia rodzinnego. W: J. Kaczmarek (red.), Między socjologią a filozofią i teologią (83-96). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Stepulak, M. Z. (2020). Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 70-103. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.4

Marian Zdzisław Stepulak 
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5144-9217

Ks. dr hab. Marian Zdzisław Stepulak – profesor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Od prawie 25 lat wykonuje obowiązki biegłego sądowego w Trybunałach Kościelnych przy kanonicznym orzekaniu nieważności małżeństwa. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i pastoralne. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,  Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej, Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz Institute of Sustainable Education. Jest autorem, współautorem, redaktorem i współredaktorem naukowym 60 pozycji książkowych oraz 450 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Ostatnio opublikował Leksykon etyki zawodu psychologa (Lublin 2020).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.