"Gloriosissimum Bellum" – terminologia wojenna w zastosowaniu do walki duchowej człowieka w działach Hilarego z Poitiers


Abstrakt

Hilary in his teachings uses the terminology of war to describe the spiritual struggle of human being. He shows that the first warrior is God, who on the cross defeated the hostile powers and triumphed over them. A believer - a soldier of God, must fight with the enemy with the help of spiritual weapons. For the victory over himself and God’s enemy, he will receive an unfading crown of glory. In his teaching, the Bishop draws on many authors, incl. Tertullian and Origen, whose war terminology was also introduced in the article.


Słowa kluczowe

Hilary z Poitiers; Tertulian; Orygenes; terminologia wojenna; walka duchowa

Gacia, T. (2000). Agonistyka jako topos w pismach Tertuliana. Vox Patrum, 38-39 (20), 415-426.

Hilarius Pictaviensis (1979). De Trinitate, ed. P. Smulders, CChL, t. 62-62a, Turnholti.

Hilarius Pictaviensis (1978 i 1979). Sur Matthieu I i II, ed. J. Doignon, SCh 254 i 258, Paris.

Hilarius Pictaviensis (1891), Tractatus super psalmos, ed. A. Zingerle, CSEL 22, Vindobonae.

Hilary z Poitiers (2017), Traktat do Psalmu 118, tł. T. Kołosowski, PSP LXIX,Warszawa: UKSW.

Karczewska, H. (2009). Funkcja wieńców w tradycji antycznej. Seminare, 26, 341-350.

Karczewska, H. (2016). Dio Trionfatore. Il motivo della lotta e del trionfo negli scritti di sant’Ilario di Poitiers. Seminare, 2 (37), 33-44.

Kołosowski, T. (2007). Chrześcijanin wobec rzeczywistości ziemskiej. Rygorystycznestanowisko Tertuliana. W: Tertulian, Wybór Pism III, tł. zbior., PSP 65, 7-30, Warszawa: UKSW.

Kołosowski, T. (2017). Wprowadzenie. W: Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118, PSP LXIX, 9-40, Warszawa: UKSW.

Origenes (1862), Homiliae In Librum Jesu Nave. W: Origenis Opera Omnia, ed. C. et C.V. Delarue, PG 12, 825-948, Parisii.

Origenes (1862), In Exodum Homiliae. W: Origenis Opera Omnia, ed. C. et C.V. Delarue, PG 12, 297-396, Parisii.

Origenes (1862), In Genesim Homiliae. W: Origenis Opera Omnia, ed. C. et C.V. Delarue, PG 12, 145-262, Parisii.

Origenes (1862), In Leviticum Homiliae W: Origenis Opera Omnia, ed. C. et C.V. Delarue, PG 12, 405-574, Parisii.

Origenes (1862), In Numeros Homiliae. W: Origenis Opera Omnia, ed. C. et C.V. Delarue, PG 12, 585-806, Parisii.

Stanula, E. (1993), Człowiek wewnętrzny według Orygenesa. W: Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57, 11-38, Warszawa: UKSW.

Stanula, E. (1984), Czynniki kształtujące sens biblijny w ujęciu św. Hilarego z Poitiers, Studia Antiquitatis Christianae 4, Warszawa: UKSW.

Stanula, E. (2002), Wstęp, W: Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o Tajemnicach, tł. E. Stanula, PSP 63, 9-40, Warszawa: UKSW.

Tertullianus (1954), De corona. W: Tertulliani Opera, ed. Aem. Kroymann, CChL 2, 1039-1065, Turnholti.

Tertullianus (1954), Ad martyras. W: Tertulliani Opera, ed. E. Dekkers, CChL 1, 3-8, Turnholti.

Tertullianus (1954), Apologeticum. W: Tertulliani Opera, ed. E. Dekkers, CChL 1, 85-171, Turnholti.

Tertullianus (1954), De fuga in persecutione. W: Tertulliani Opera, ed. J.J. Thierry, CChL 2, 1135-1155, Turnholti.

Tertullianus (1954), De idololatria. W: Tertulliani Opera, ed. A. Reifferscheid et G. Wissowa, CChL 2, 1101-1124, Turnholti.

Tertullianus (1954), De ieiunio adversus psychicos. W: Tertulliani Opera, ed. A. Reifferscheid et G. Wissowa, CChL 2, 1257-1277, Turnholti.

Tertullianus (1954), De virginibus velandis. W: Tertulliani Opera, ed. E. Dekkers, CChL 2, 1209-1226, Turnholti.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Karczewska, H. (2020). "Gloriosissimum Bellum" – terminologia wojenna w zastosowaniu do walki duchowej człowieka w działach Hilarego z Poitiers. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 214-230. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.11

Helena Karczewska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4598-4384

Dr Helena Karczewska – adiunkt w Katedrze Historii Kościoła w Starożytności i w Średniowieczu w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.