Anna Słowikowska, ‘Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego’, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 281


Jakubiak, T. (2020). Anna Słowikowska, ‘Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego’, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 281. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 252-258. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.13

Tomasz Jakubiak 
Akademia Katolicka w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4781-686X

Ks. prof. AKW dr hab. Tomasz Jakubiak – doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.