Anna Słowikowska, "Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 281


Abstrakt

The article contains a review of the book: Anna Słowikowska, "Postulates of Stefan Cardinal Wyszyński in the teaching of the Second Vatican Council. Sources of inspiration for the Church's constitutional and public law", Scientific Society of the Catholic University of Lublin, Lublin 2019, pp. 281.


Słowa kluczowe

Stefan Wyszyński; Sobór Watykański II; prawo kościelne

Jan Paweł II (1984), Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallotinum, Poznań.

Słowikowska A. (2019), "Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, ss. 281.

Sobór Watykański II (1967), Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Jakubiak, T. (2020). Anna Słowikowska, "Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 281. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 252-258. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.13

Tomasz Jakubiak 
Akademia Katolicka w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4781-686X

Ks. prof. AKW dr hab. Tomasz Jakubiak – doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.