Sørena Kierkegaarda koncepcja grzechu i winy

Paweł Gazda


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8991-5722

Abstrakt

The aim of this work is to analyze the concept of sin in the works of Søren Kierkegaard. A sensible analyze can't ignore what Kierkegaard wrote about sin primarily in: The Concept of Anxiety, The Sickness Unto Death, Philosophical Fragments and Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Therefore: the discussion of the concept of sin will begin with a review of the traditional concept of Original Sin. Subsequently, the concept of First Sin will be presented, and then further specified by its juxtaposition with the concept of guilt. The study will be closed with a discussion of the analysis of Johannes Climacus from Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments – capturing the categories of guilt and sin in the context of the concept of truth.


Słowa kluczowe:

Søren Kierkegaard, egzystencja, grzech, wina, prawda, wolność

Augustyn z Hippony (2002). Państwo Boże, tłum. ks. W. Kubicki, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Breviarium fidei – wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła (1998) Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.
  Google Scholar

Formuła Zgody z 1577 roku. W: Księga wyznaniowa Kościoła luterańskiego (1999). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.
  Google Scholar

Ireneusz z Lyonu (1969). Adversus haereses V, red. A. Rousseau, L. Doutreleau, Ch. Mercier. Paris: Cerf.
  Google Scholar

Iwaszkiewicz, J., (1966). Od tłumacza, [w:] S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Justyn Męczennik (1929). Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki. Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (1966). Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (1982). Albo-Albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, K. Toeplitz. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (1988). Okruchy filozoficzne. Chwila, tłum. K. Toeplitz. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (1996). Pojęcie lęku, tłum. A. Djakowska, Warszawa: Fundacja Aletheia.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (2000a). Dzienniki, tłum. A. Szwed, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (2000b). Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (2000c). Powtórzenie. Przedmowy, tłum. B. Świderski. Warszawa: WAB.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (2011). Nienaukowe zamykające „post scriptum” do „Okruchów filozoficznych”, tłum. K. Toeplitz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Kierkegaard, S. (2016). Aneks. „Pojedynczy”. Dwie „noty” dotyczące mojej działalności jako pisarza, [w:] Kierkegaard S., Pisma późne, tłum. K. Toeplitz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Krawerenda-Wajda, K. (2014). Problem komunikacji pośredniej u Sørena Kierkegaarda. Poznanie a samopoznanie, „Tekstualia”, t. 38.
  Google Scholar

Ksenofont (1967). Pisma Sokratyczne (Obrona Sokratesa, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta), tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Kunka, S. (2009). Do kogo należy grzech pierworodny? Teologia w Polsce, 3 (2), s. 229-243.
DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2009.3.2.02   Google Scholar

Kupś, T. (2003). Grzech i wina w koncepcji egzystencji Sørena Kierkegaarda. Filo-Sofija, 1(3), s. 97-116.
  Google Scholar

Morawski, M. (2014). Dogmat łaski – 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym, Kraków: Ultra Montes.
  Google Scholar

Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu (2003) (Biblia Tysiąclecia). Poznań: Pallottinum.
  Google Scholar

Platon (1988). Eutyfron, tłum. W. Witwicki, Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Słowikowski, A. (2010). Egzystencjalne znaczenie lęku – Kierkegaard, Pilich, Balthassar Nowa Krytyka, 24-25, s. 169-192.
  Google Scholar

Szestow, L. (1995). Sola fide, tłum. C. Wodziński, Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Szestow, L. (2013). Kierkegaard i filozofia egzystencjalna, tłum. J. A. Prokopski, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Szwed, A. (2014a). Dlaczego świadomość grzechu jest warunkiem koniecznym egzystencjalnego chrześcijaństwa, [w:] A. Szwed, Szkice o Kierkegaardzie i nie tylko. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Szwed A. (2014b) Filozoficzne konsekwencje grzechu pierworodnego u Hegla i Kierkegaarda, [w:] A. Szwed, Szkice o Kierkegaardzie i nie tylko. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu (1962). Summa Teologiczna, red. ks. S. Bełch, Londyn: Oficyna Wydawnicza „Veritas”.
  Google Scholar

Wilczyński, A. (2014). Grzech pierworodny w nauczaniu Św. Augustyna i Św. Grzegorza Wielkiego. Kieleckie Studia Teologiczne, 13, s. 135-149.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Gazda, P. . (2022). Sørena Kierkegaarda koncepcja grzechu i winy. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 176–193. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.10

Autorzy

Paweł Gazda 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0001-8991-5722

Paweł Gazda — mgr filozofii (Uniwersytet Jagielloński), obecnie przygotowuje pracę doktorską. Interesuje się myślą Sørena Kierkegaarda, filozofią starożytną, filozofią kultury, antropologią filozoficzną i psychologią.Statystyki

Abstract views: 290
PDF downloads: 105


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.