Moralność w okresie wczesnej dorosłości – koncepcja inteligencji moralnej

Sebastian Śmiałek


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
https://orcid.org/0009-0002-1623-7726

Abstrakt

Morality is an issue that, both on the theoretical side and on the practical side, functions in many areas of human activity. Adequately defining morality allows us to understand what it is and how it affects the decisions or moral choices made by individuals. The concept functions mainly on the level of ethics and moral theology, but it is also dealt with in psychology. A psychological attempt to understand morality makes it possible to relate it to the way an individual functions, based on various concepts. One of these is the conception of moral intelligence. The acquisition of moral skills and the development of moral intelligence are carried out at various stages of a person's life. This article presents the characteristics of morality in early adulthood. A theoretical analysis of the processes that occur in the moral sphere during early adulthood allows us to see how they can affect the individual and social functioning of young adults.


Słowa kluczowe:

moralność, inteligencja moralna, wczesna dorosłość

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  Google Scholar

Biesaga, T. (1998). Spór o normę moralności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
  Google Scholar

Blasi, A. (1999). Emotion and moral motivation. Journal for the Theory of Social Behaviour, 29 (1), 1-19.
DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5914.00088   Google Scholar

Borba, M. (2002). Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the Right Thing. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
  Google Scholar

Brzezińska, A. I. (red.), (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  Google Scholar

Erikson, E. (1968). Identity, youth, and crisis. New York: Norton.
  Google Scholar

Dziewiecki, M. (2006). Inteligencja moralna. Studia nad Rodziną, 1-2 (18-19), 189-194.
  Google Scholar

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Przeł. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
  Google Scholar

Gurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2. (s. 202-233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Jan Paweł II. Encyklika Veritatis Splendor (1993, 6 sierpnia). W: (2011). Encykliki Ojca Świętego bł. Jana Pawła II (s. 455-541). Kraków: Wydawnictwo AA.
  Google Scholar

Kisiel, P. (2006). „Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego. Principia, 45-46, 187-198.
  Google Scholar

Kornas-Biela, D. (2020). Kształtowanie inteligencji moralnej dzieci jako zadanie wychowawcze rodziców. W: L. Bakiera (red.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 99-117). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
  Google Scholar

Levinson, D. J. (1990). A theory of life structure development in adulthood. W: C. N. Alexander i E. J. Langer (red.), Higher stages of human development: Perspectives on adult growth (s. 35–53). Oxford University Press.
  Google Scholar

Liberska, H. i Malina, A. (2011). Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we wczesnej dorosłości. W: H. Liberska i A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (s. 97-119). Bydgoszcz: Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Google Scholar

Matuszewska, M. (1997). Zmiany rozwojowe wczesnej dorosłości. Forum Psychologiczne, 2 (1), 31-44.
  Google Scholar

Napiórkowski, A. (2016). Teologie XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  Google Scholar

Ossowska, M. (1994). Podstawy nauki o moralności. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
  Google Scholar

Ossowska, M. (2000). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Pawlica, J. (1992). Moralność i etyka – czyli ustalenie pojęć. W: J. Pawlica (red.), Etyka (s. 6-19). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
  Google Scholar

Rahimi, G. R. (2011). The implication of moral intelligence and effectiveness in organization. Are they interrelated?. International Journal of Marketing and Technology, 1(4), 62- 76.
  Google Scholar

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej (1965, 7 grudnia). W: M. Przybył (red.), (2002). Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje: tekst polski. (s. 410-421). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
  Google Scholar

Spławska, J. (2008). Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence’a Kohlberga. Przegląd Pedagogiczny, (2), 107-120.
  Google Scholar

Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne – dysertacje. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
  Google Scholar

Trempała, J. i Czyżowska, D. (2003). Rozwój moralny. W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 3 (s. 106-130). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Trempała, J. (red.), (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Watt, M. C., Frausin, S., Dixon, J., i Nimmo, S. (2000). Moral Intelligence in a Sample of Incarcerated Females. Criminal Justice and Behavior, 27 (3), 330-355.
DOI: https://doi.org/10.1177/0093854800027003004   Google Scholar

Wicher, W. (1969). Podstawy teologii moralnej. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.
  Google Scholar

Wichrowicz, C. (2002). Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków: Wydawnictwo „M”.
  Google Scholar

Zakrzewski, J. (1984). O moralnej regulacji zachowania. Psychologia Wychowawcza, 27 (1), 1-16.
  Google Scholar

Żylicz, P. O. (1996). Samoaktualizacja a integracja moralna. Warszawa: Fundacja ATK.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-28

Cited By / Share

Śmiałek, S. (2023). Moralność w okresie wczesnej dorosłości – koncepcja inteligencji moralnej. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(1), 170–181. https://doi.org/10.30439/WST.2023.1.10

Autorzy

Sebastian Śmiałek 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Polska
https://orcid.org/0009-0002-1623-7726

Sebastian Śmiałek – ksiądz diecezji tarnowskiej, ukończył studia teologiczne w UPJPII w Krakowie, sekcja w Tarnowie, student psychologii i teologii – duszpasterstwo rodzin w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska).Statystyki

Abstract views: 363
PDF downloads: 180


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.