Projekt statutu kapelana zakładu leczniczego oraz domu pomocy społecznej. Podstawy i uzasadnienie

Antoni Bartoszek


Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8756-3767

Abstrakt

The article presents a draft of a statute of the chaplain of a care facility and a nursing home. This is a suggestion grounded in scientific reflection carried out in four steps. The first step analyses and presents a social-ecclesial context of the ministry of a chaplain and the way the status is drafted. The second step formulates anthropological, theological and legal grounds that are a starting point for creation of the draft. The third step covers a synthetic analysis of the legal status which is the basis for the draft. Step four, that is the most essential one, presents concrete norms that might be included in the statute. The main part the article presents a full version of the draft of the status accompanied by an explanation and rationale behind the formulated norms.


Słowa kluczowe:

kapelan, statut, duchowość, duszpasterstwo, zakład leczniczy, dom pomocy społecznej

Bernaciński, Ł., Furman, F., Przebierała, W. (2021). W służbie chorym i potrzebującym. Poradnik dla kapelanów służby zdrowia. Warszawa: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Pobrano z: https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Poradnik%20dla%20kapelanow.pdf.
  Google Scholar

Chmielewski, M. (2021). Duchowość w czasie pandemii. Apostolstwo Chorych, 92(5), 27–31.
  Google Scholar

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej. (b.d.). Status kapelana szpitalnego archidiecezji katowickiej – obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Pobrano z: https://dsz.katowice.pl/?p=1143 (30.09.2023).
  Google Scholar

Franciszek, (2013). Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.
  Google Scholar

Gwioździk, M. (2020a). Robię, co do mnie należy. Apostolstwo Chorych, 91(7), 40–43.
  Google Scholar

Gwioździk, M. (2020b). Warto służyć chorym. Apostolstwo Chorych, 91(12), 33–36.
  Google Scholar

Heszen-Niejodek, I., Gruszczyńska, E. (2004). Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47(1), 15–31.
  Google Scholar

Jan Paweł II (1981). Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#m4d.
  Google Scholar

Katechizm Kościoła katolickiego. (2018). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
  Google Scholar

Kodeks prawa kanonicznego. (2022). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
  Google Scholar

Konferencja Episkopatu Polski. (b.d.). Zespół ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Pobrano z: https://episkopat.pl/zespoly/#1448906108302-acf3c34d-28aa (30.09.2023).
  Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary (2020). List Samaritanus bonus o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia. Pobrano z: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_pl.html#10._Opieka_duszpasterska_i_wsparcie_sakramentalne.
  Google Scholar

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku, Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf.
  Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf.
  Google Scholar

Misiurek, J., Burski, K. (2004). Duchowość chrześcijańska. W: G. Mursell (red.), Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu (s. 9–10). Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
  Google Scholar

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. (2017). Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia (wydanie polskie). Katowice: Księgarnia Świętego Jacka.
  Google Scholar

Polaczek, J. (2020). Przestroga i wezwanie. Gość Niedzielny, 97(46). Pobrano z: https://www.gosc.pl/doc/6608161.Przestroga-i-wezwanie.
  Google Scholar

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. (b.d.). Co to jest duchowość. Pobrano z: https://ptodm.org.pl/ (30.09.2023).
  Google Scholar

Rada Europejska. (2023). Międzynarodowa umowa w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. Pobrano z: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/pandemic-treaty/.
  Google Scholar

Radboudumc. (b.d.). Zingeving en Spiritualiteit - Radboudumc. Pobrano z: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/zingeving-en-spiritualiteit (30.09.2023).
  Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Dz. U. z 2020 r., poz. 1209. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001209.
  Google Scholar

Sobór Watykański II. (1964). Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe tłumaczenie (s. 104–163). Poznań 2002: Pallottinum.
  Google Scholar

Światowa Organizacja Zdrowia. (1994). Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. Kraków: Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890290154/U/D19890154Lj.pdf.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf.
  Google Scholar

Wielebski, T. (2015). Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią a praktyką. Teologia Praktyczna, 16, 43–77.
DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.04   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-31

Cited By / Share

Bartoszek, A. (2023). Projekt statutu kapelana zakładu leczniczego oraz domu pomocy społecznej. Podstawy i uzasadnienie. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(2), 198–217. https://doi.org/10.30439/WST.2023.2.10

Autorzy

Antoni Bartoszek 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska Polska
https://orcid.org/0000-0002-8756-3767

Antoni Bartoszek – dr hab., prof. UŚ, prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista. Od 2001 pracuje na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18, 40-043 Katowice). Autor trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009. Redaktor sześciu prac zbiorowych; autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Kierunki badań: teologia moralna społeczna, bioetyka, moralny wymiar cierpienia, niepełnosprawności, etyka seksualna, nauki o rodzinie.Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 55


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.