Dialog wartości we współczesnych realiach europejskichAbstrakt

It is currently becoming a challenge of the times to create authentic values in culture, which will allow human beings to save their humanity. There exists a dialectic relationship among values and culture. Values are determined by culture in its origin, content and model of functioning. Culture, on the other hand, is determined by the values that function whithin it. In whatever way we approach the world of values in culture, it is certain that they are objective, because they are rooted in the human world. They complement human beings. The article analyses three pillars of identity (value) of European culture as seen by Card. Ratzinger, namely: law, marriage and family and respect for sanctity. They decide, in a mea-surable manner, about future European identity and consequently about the future of the Old Continent.


Słowa kluczowe

dialog międzykulturowy; dialog wartości; europejska tożsamość; wojna kultur; przyszłość Europy

Arystoteles. (wyd. 1988). Retoryka. Warszawa.

Barber, B. R. (2004). Dżihad kontra McŚwiat. Tłumaczenie H. Jankowska. Warszawa.

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa.

Dyczewski, L. (2001). Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W: tenże (red.), Kultura w kręgu wartości. Lublin.

Ferenz, K. (1988). Akulturacyjna funkcja rodziny współczesnej. W: A. Tchórzewski (red.), Rodzina – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Bydgoszcz.

Huntington, S.P. (2003). Zderzenie cywilizacji. Warszawa.

Jan Paweł II. (1986). W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980. W: Wiara i kultura. Rzym.

Jan Paweł II. (2005). Evangelium vitae. Kraków.

Kawecki, W. (1996). Dlaczego Kościół broni życia. Kraków.

Kawecki, W. (2015). Dialog zakłada zbliżanie się do prawdy. W: M. Sobocińska, P. Grubek (red.), Dialogi. Rola dialogu w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Toruń.

Kowalczyk, S. (1996). Filozofia kultury. Lublin.

Łukaszewski, W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa.

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Warszawa.

Ratzinger, J. (2004). Wiara, Prawda, Tolerancja. Kielce.

Ratzinger, J. (Benedykt XVI). (2005). Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro. Kielce.

Rodziński, A. (1985). Osoba i kultura. Warszawa.

Strzeszewski, Cz. (1970). Integralność kultury a integralny rozwój człowieka. Ateneum Kapłańskie, 75, (3), 248–256.

Szlendak, T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław.

Tyszka, A. (1994). Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice. Lublin.

Von Laue, T. (1987). The Word Revolution of Westernization: the Twentieth Century in Global Perspektive. New York.

Wolnicz-Pawłowska, E. (red.). (2004). Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Kawecki, W. (2017). Dialog wartości we współczesnych realiach europejskich. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 108-125. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/84

Witold Kawecki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.