Dialog wartości we współczesnych realiach europejskich

Witold Kawecki


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny (Polska)


Abstrakt

It is currently becoming a challenge of the times to create authentic values in culture, which will allow human beings to save their humanity. There exists a dialectic relationship among values and culture. Values are determined by culture in its origin, content and model of functioning. Culture, on the other hand, is determined by the values that function whithin it. In whatever way we approach the world of values in culture, it is certain that they are objective, because they are rooted in the human world. They complement human beings. The article analyses three pillars of identity (value) of European culture as seen by Card. Ratzinger, namely: law, marriage and family and respect for sanctity. They decide, in a mea-surable manner, about future European identity and consequently about the future of the Old Continent.


Słowa kluczowe:

dialog międzykulturowy, dialog wartości, europejska tożsamość, wojna kultur, przyszłość Europy

Arystoteles. (wyd. 1988). Retoryka. Warszawa.
  Google Scholar

Barber, B. R. (2004). Dżihad kontra McŚwiat. Tłumaczenie H. Jankowska. Warszawa.
  Google Scholar

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa.
  Google Scholar

Dyczewski, L. (2001). Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W: tenże (red.), Kultura w kręgu wartości. Lublin.
  Google Scholar

Ferenz, K. (1988). Akulturacyjna funkcja rodziny współczesnej. W: A. Tchórzewski (red.), Rodzina – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Bydgoszcz.
  Google Scholar

Huntington, S.P. (2003). Zderzenie cywilizacji. Warszawa.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1986). W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980. W: Wiara i kultura. Rzym.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2005). Evangelium vitae. Kraków.
  Google Scholar

Kawecki, W. (1996). Dlaczego Kościół broni życia. Kraków.
  Google Scholar

Kawecki, W. (2015). Dialog zakłada zbliżanie się do prawdy. W: M. Sobocińska, P. Grubek (red.), Dialogi. Rola dialogu w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Toruń.
  Google Scholar

Kowalczyk, S. (1996). Filozofia kultury. Lublin.
  Google Scholar

Łukaszewski, W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa.
  Google Scholar

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Warszawa.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2004). Wiara, Prawda, Tolerancja. Kielce.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (Benedykt XVI). (2005). Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro. Kielce.
  Google Scholar

Rodziński, A. (1985). Osoba i kultura. Warszawa.
  Google Scholar

Strzeszewski, Cz. (1970). Integralność kultury a integralny rozwój człowieka. Ateneum Kapłańskie, 75, (3), 248–256.
  Google Scholar

Szlendak, T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław.
  Google Scholar

Tyszka, A. (1994). Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice. Lublin.
  Google Scholar

Von Laue, T. (1987). The Word Revolution of Westernization: the Twentieth Century in Global Perspektive. New York.
  Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska, E. (red.). (2004). Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Kawecki, W. (2017). Dialog wartości we współczesnych realiach europejskich. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 108–125. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/84

Autorzy

Witold Kawecki 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Polska

Statystyki

Abstract views: 125
PDF downloads: 49


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.