Sposób filozofowania Mikołaja Bierdiajewa jako skutek jego rozumienia twórczości i wolności

Vitaliy Kashchuk


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny (Polska)


Abstrakt

Studying the work of this or that thinker, his or her topics of interest, the form of expressing his or her ideas, the direction of research, conclusions, in some cases, one can see some dependence between the author's approach to life, which manifests itself in various domains, and his or her philosophy.Similarly when we take into consideration academic achievements of N. Berdyaev, and, particularly his essential philosophical topics such as freedom and creativity, and to be exact the work as a result of freedom, it is impossible not to notice some kind of connection between the issues raised by the philosopher and his own style of philosophizing, namely the form, the way of expression and his language.This article is an attempt to look at how N. Berdyaev understood freedom, what he expected of the creativity and whether he fulfilled his personal thoughts in his manner of philosophizing.


Słowa kluczowe:

Berdiajew, twórczość, wolność, antropologia, filozofia rosyjska, filozofia religijna, Bóg

Bierdiajew, M. (1999). Głoszę wolność. Wybór pism. Tłumaczenie H. Paprоcki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
  Google Scholar

Bierdiajew, M. (2001). Sens Twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.
  Google Scholar

Bierdiajew, M. (2002). Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.
  Google Scholar

Bierdiajew, M. (2004a). Egzystencjalna dialektyka boga i człowieka. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.
  Google Scholar

Bierdiajew, M. (2004b). Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie. Tłumaczenie W. i R. Paradowscy. Kęty: Antyk.
  Google Scholar

Brzeziński, B. (2002). Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  Google Scholar

Kant, I. (1957). Krytyka czystego rozumu. Tłumaczenie R. Ingarden. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Krzemień, W. (1979). Filozofia w cieniu Prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  Google Scholar

Kuksiewicz, Z. (1986). Zarys Filozofii Średniowiecznej. Filozofia Bizantyjska, Krajów zakaukaskich, słowiańska,arabska, żydowska, Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Matuszczyk, E. (1995). O wolności według M. A. Bierdiajewa. W: M. Bierdiajew, Filozofia Wolności. Tłumaczenie E. Matuszczyk. Białystok: Orthdruk.
  Google Scholar

Przebinda, G. (1998). Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków: Arka.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1905). Трагедия и обыденность. Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1905_117.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1911). Философия свободы. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1911_05_00.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1913). О земном и небесном утопизме (По поводу книги кн. Евгения Трубецкого „Миросозерцание Вл. Соловьева”). Воспроизводится по изданию 1989 г. (Типы религиозной мысли в России. [Собрание сочинений. Т. III] Париж. Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1913_170.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1916a). Новое христианство (Д. С. Мережковский). Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1916_5f250.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1916b). Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1914_sense.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1923). Смысл истории. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019.html
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1925). Основная идея Вл. Соловьева. Pozyskano z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1925_307.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1927a). Наука o религии и христианская апологетика. W: Путь, 6, Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1927_318.html
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1927b). Философия свободного духа. Pobrane z: www.krotov.info/berdyaev/1927/fsd_00.html#1.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1929a). O Софиологии. Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev19291929_343.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1929b). О софиологии. Рецензия на книгу Прот. Сергия Булгакова „Лествица Иаковля. Об ангелах”. Путь, 16, s. 95–99.
  Google Scholar

Бердяев, H. Самопознание. (1940). Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev19401948sa00.html.
  Google Scholar

Бердяев, Н. (1941). Опыт эсхатологической метафизики. Tворчество и объективация. Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev1941opyt_00.html.
  Google Scholar

Зенковский, В. (2001). История русской философии. Pobrane z: www.krotov.info/libr_min/08_z/enk/ovsky_09.html.
  Google Scholar

Ищенко, Ю. (2003). „О глубине над землею” (О Бердяевском дискурсе персонального выбора и поступающего мышления в его сравнении с идеей мышления-поступка Михаила Бахтина). W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 403–410). Київ: ПАРАПАН,
  Google Scholar

Лосский, Н. (1991). История Русской философии. Pobrane z: www.krotov.info/lib_sec/12_l/los/lossk_n_00.htm.
  Google Scholar

Мень, А. (1995). Мировая духовная культура. Николай Александрович Бердяев. Pobrane z: www.krotov.info/library/13_m/myen/00076.html
  Google Scholar

Ожеван, М. (2003). Сводода як усвідомлена необхідність творчості. W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 526–536). Київ: ПАРАПАН,
  Google Scholar

Шаповал В. (2003). Бытие и свобода в философии Н. А. Бердяева и Э. Фромма. W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 477–486). Київ: ПАРАПАН.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Kashchuk, V. (2017). Sposób filozofowania Mikołaja Bierdiajewa jako skutek jego rozumienia twórczości i wolności. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 164–179. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/88

Autorzy

Vitaliy Kashchuk 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Polska

Ks. Vitaliy KASHCHUK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, urodzony na Ukrainie. Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” w Warszawie. Uczestniczył w praktykach misyjnych w Polsce, Rosji, na
Białorusi, w Gruzji, Kazachstanie i we Włoszech. Obecnie wikariusz w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 113
PDF downloads: 45


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.