Sposób filozofowania Mikołaja Bierdiajewa jako skutek jego rozumienia twórczości i wolnościAbstrakt

Studying the work of this or that thinker, his or her topics of interest, the form of expressing his or her ideas, the direction of research, conclusions, in some cases, one can see some dependence between the author's approach to life, which manifests itself in various domains, and his or her philosophy.Similarly when we take into consideration academic achievements of N. Berdyaev, and, particularly his essential philosophical topics such as freedom and creativity, and to be exact the work as a result of freedom, it is impossible not to notice some kind of connection between the issues raised by the philosopher and his own style of philosophizing, namely the form, the way of expression and his language.This article is an attempt to look at how N. Berdyaev understood freedom, what he expected of the creativity and whether he fulfilled his personal thoughts in his manner of philosophizing.


Słowa kluczowe

Berdiajew; twórczość; wolność; antropologia; filozofia rosyjska; filozofia religijna; Bóg

Bierdiajew, M. (1999). Głoszę wolność. Wybór pism. Tłumaczenie H. Paprоcki. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Bierdiajew, M. (2001). Sens Twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.

Bierdiajew, M. (2002). Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.

Bierdiajew, M. (2004a). Egzystencjalna dialektyka boga i człowieka. Tłumaczenie H. Paprocki. Kęty: Antyk.

Bierdiajew, M. (2004b). Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie. Tłumaczenie W. i R. Paradowscy. Kęty: Antyk.

Brzeziński, B. (2002). Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kant, I. (1957). Krytyka czystego rozumu. Tłumaczenie R. Ingarden. Warszawa: PWN.

Krzemień, W. (1979). Filozofia w cieniu Prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Kuksiewicz, Z. (1986). Zarys Filozofii Średniowiecznej. Filozofia Bizantyjska, Krajów zakaukaskich, słowiańska,arabska, żydowska, Warszawa: PWN.

Matuszczyk, E. (1995). O wolności według M. A. Bierdiajewa. W: M. Bierdiajew, Filozofia Wolności. Tłumaczenie E. Matuszczyk. Białystok: Orthdruk.

Przebinda, G. (1998). Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków: Arka.

Бердяев, Н. (1905). Трагедия и обыденность. Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1905_117.html.

Бердяев, Н. (1911). Философия свободы. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1911_05_00.html.

Бердяев, Н. (1913). О земном и небесном утопизме (По поводу книги кн. Евгения Трубецкого „Миросозерцание Вл. Соловьева”). Воспроизводится по изданию 1989 г. (Типы религиозной мысли в России. [Собрание сочинений. Т. III] Париж. Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1913_170.html.

Бердяев, Н. (1916a). Новое христианство (Д. С. Мережковский). Pobrane z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1916_5f250.html.

Бердяев, Н. (1916b). Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1914_sense.html.

Бердяев, Н. (1923). Смысл истории. Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019.html

Бердяев, Н. (1925). Основная идея Вл. Соловьева. Pozyskano z: www.krotov.infolibrary2_bberdyaev1925_307.html.

Бердяев, Н. (1927a). Наука o религии и христианская апологетика. W: Путь, 6, Pobrane z: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1927_318.html

Бердяев, Н. (1927b). Философия свободного духа. Pobrane z: www.krotov.info/berdyaev/1927/fsd_00.html#1.

Бердяев, Н. (1929a). O Софиологии. Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev19291929_343.html.

Бердяев, Н. (1929b). О софиологии. Рецензия на книгу Прот. Сергия Булгакова „Лествица Иаковля. Об ангелах”. Путь, 16, s. 95–99.

Бердяев, H. Самопознание. (1940). Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev19401948sa00.html.

Бердяев, Н. (1941). Опыт эсхатологической метафизики. Tворчество и объективация. Pobrane z: www.krotov.infoberdyaev1941opyt_00.html.

Зенковский, В. (2001). История русской философии. Pobrane z: www.krotov.info/libr_min/08_z/enk/ovsky_09.html.

Ищенко, Ю. (2003). „О глубине над землею” (О Бердяевском дискурсе персонального выбора и поступающего мышления в его сравнении с идеей мышления-поступка Михаила Бахтина). W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 403–410). Київ: ПАРАПАН,

Лосский, Н. (1991). История Русской философии. Pobrane z: www.krotov.info/lib_sec/12_l/los/lossk_n_00.htm.

Мень, А. (1995). Мировая духовная культура. Николай Александрович Бердяев. Pobrane z: www.krotov.info/library/13_m/myen/00076.html

Ожеван, М. (2003). Сводода як усвідомлена необхідність творчості. W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 526–536). Київ: ПАРАПАН,

Шаповал В. (2003). Бытие и свобода в философии Н. А. Бердяева и Э. Фромма. W: Україньський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) (s. 477–486). Київ: ПАРАПАН.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Kashchuk, V. (2017). Sposób filozofowania Mikołaja Bierdiajewa jako skutek jego rozumienia twórczości i wolności. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 164-179. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/88

Vitaliy Kashchuk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.