Czy można poznać świadomość drugiego? Tło historyczno-filozoficzne koncepcji wczucia Edyty Stein


Abstrakt

The aim of this article was to present historical and philosophical background of Edith Stein’s concept of empathy. Stein based her PhD thesis on Husserl’s views and referred to actual state of research on possibility to know the consciousness of another. The author uses the hermeneutic method of analyzing Stein’swritings. He also examines Stein’s interpretation of approach of Husserl, Scheler,Lipps and other. In the result the relevance of Stein’s concept and its historical background were demonstrated


Słowa kluczowe

Edyta Stein; Edmund Husserl; Max Scheler; człowiek; drugi podmiot; fenomenologia; intersubiektywność; poznanie; wczucie

Bello A. A. (2005). Edmund Husserl i Edyta Stein. Problem podmiotu ludzkiego. Zeszyty Naukowe Centrum im. Edyty Stein, nr 1, 91-98.

Chłodna I. (2005). Lipps Theodor. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, (447-448). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Constantini E. (1981). Einfühlung und Intersubjektivität bei Edith Stein und bei Husserl. Analecta Husserliana, vol. XI, 335-339.

Czerny J. (1987). Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej. Katowice: Wyd. UŚ.

Drwięga M. (2001). Husserl o cielesności. Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIX, z. 3, 5-35.

Gerl-Falkovitz H. B. (2003). Wprowadzenie. W: E. Stein, Autoportret z listów. Część trzecia. Listy do Romana Ingardena, (7-35). Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.

Gołaszewska M. (1986). Zarys estetyki. Warszawa: PWN.

Gulin W. (1997). Theodora Lippsa psychologiczna koncepcja empatii. Forum Psychologiczne, t. 2, 25-37.

Hedwig K. (1999). O pojęciu wczucia w pracy doktorskiej Edyty Stein. W: J. Machnacz (tłum. i oprac.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, (44-52). Wrocław: TUM.

Husserl E. (1974a). Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga. Warszawa: PWN.

Husserl E. (1974b). Zagadnienie wczucia. Znak, nr 237, 319-326.

Ingarden R. (1970). Studia z estetyki, t.3. Warszawa: PWN, Warszawa.

Ingarden R. (1971). O poznawaniu cudzych stanów psychicznych (wykład wygłoszony we Lwowie 15.06.1939). W: R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, cz. 1, (407-427). Warszawa: PWN.

Ingarden R. (1974). Wstęp do fenomenologii Husserla. Warszawa: PWN.

Judycki S. (1990). Intersubiektywność i czas. Lublin: TN KUL.

Kwiatek A., Worwag M. (2002). Podróż po historii filozofii. Dwa wieki krytyki. Warszawa: Scholar.

Lipps T., Äshetik, Wyd. L. Voss, Hamburg – Leipzig 1903-1906. 146 Machnacz J. (1993). Poznanie drugiego człowieka. Horyzonty wiary, z. 17, 41-51

Mietelski T. (2017). Einfühlung jako sposób poznania drugiego człowieka według

Edyty Stein. Bielańskie Studia Teologiczne, nr 3, 55-72.

Mietelski T. (2018), Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein. Warszawskie Studia Teologiczne, nr XXXI/4, 78-93.

Piecuch J. (1997). Poznanie drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice. W: J. Piecuch (red.), Edyta Stein – filozof i świadek epoki, (137-160). Opole: Wyd. Uniwersytet Opolski – Wydział Teologiczny.

Rudnicki L. (1911). Estetyka T. Lipps’a. Kraków.

Scheler M. (1913). Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von

Liebe und Haß: mit einem Anhang über den Grund zur Annahme der Existenz des fremden Ich. Halle.

Scheler M. (1980a). Istota i forma sympatii. Warszawa: PWN.

Scheler M. (1980b). Przedmowa do wydania drugiego. W: Tenże, Istota i formy sympatii, (5-13). Warszawa: PWN.

Stein E. (1988). O zagadnieniu wczucia. Kraków: Znak.

Stein E. (2000). Pisma, t. 1. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.

Stein E. (2014). O zagadnieniu wczucia. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.

Tischner J. (2006). Studia z filozofii świadomości. Kraków: Wyd. Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Tischner J. (1974). Komentarz do: E. Husserl, Zagadnienie wczucia. Znak, nr 237, 319-327.

Tucholska S. (1994). Poziom empatii a obraz siebie. Roczniki filozoficzne, t. 42, z. 4, 173-185.

Węgrzecki A. (1980). Wstęp. W: M. Scheler, Istota i formy sympatii, (VII-XI). Warszawa: PWN.

Węgrzecki A. (1992). O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków: WN PAT.

Węgrzecki A. (1994). Max Scheler. Wesen und Formen der Sympathie. W: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, (368-377). Warszawa: PWN.

Węgrzecki A. (2014). Wokół filozofii spotkania. Kraków: WAM.

Zahavi D. (2012). Fenomenologia Husserla. Kraków: WAM.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Mietelski, T. (2020). Czy można poznać świadomość drugiego? Tło historyczno-filozoficzne koncepcji wczucia Edyty Stein. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 132-148. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.7

Tymoteusz Mietelski 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5279-4648

Ks. mgr Tymoteusz Mietelski — kapłan Archidiecezji Warszawskiej.  W 2017 roku przyjął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obecnie jest doktorantem w Akademii Ignatianum w Kraków
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.