Znaczenie „ościenia dla ciała” (2 Kor 12,7-10) w retoryce św. Pawła


Abstrakt

St Paul uses the phrase 'a thorn in the flesh' in the Second Epistle to the Corinthians (2 Cor 12:7). Over the centuries, this metaphor has received many different interpretations. Three main categories in these interpretations seem to stand out. The first one understands the mentioned metaphor as a physical ailment. The second one as the experience of temptation and in the third category, are those who were against Paul and who caused him much pain and suffering. A rhetorical analysis of Paul's speech, contained in 2 Corinthians 10-13, shows the right identification of "a thorn in the flesh" with those who oppose him. The main argument of the discourse, confirms the proclamation, that the apostolate of Paul is Christ's and he himself belongs to Christ. His opponents are false apostles who cause Paul to suffer much.


Słowa kluczowe

retoryka; Paweł; cierń; przeciwnicy

Barret, C.K. (1973). A Commentary on The Second Epistle to The Corinthians. London: Black.

Bazyliński, S. (2019). Wprowadzenie do studium Pisma Świętego. Kielce: Jedność.

Bruce, F.F. (1980). 1 and 2 Corinthians. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Delling, G.(1979). σκόλοψ, Grande Lessico del Nuovo Testamento. 12, 555-568.

Euzebiusz z Cezarei (2013). Historia kościelna, tłum. A. Caba (na podstawie tłum. A. Lisieckiego). Kraków: WAM.

Harris, M. J. (2005). The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Jougan, W. A. (1958). Słownik kościelny łacińsko-polski. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J.J. (2013). Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Warszawa: Vocatio.

Komasa, M. (1958). Znaczenie metafory „skolops te sarki” (2 Kor 12,7). Ruch Biblijny i Liturgiczny 11/3, 211-230.

Korolko, M. (1998). Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kowalski, M. (2013). Transforming boasting of self into boasting in the Lord : the development of the Pauline periautologia in 2 Cor 10-13. Lanham, MD: University Press of America.

Lightfoot, J.B. (1976). The Epistle of St. Paul to the Galatians. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Mullins, T. (1957). Paul's Thorn in the Flesh. Journal of Biblical Literature, 76, 299-303.

Nowaszczuk, J. (2007). Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej. Roczniki Humanistyczne LIV-LV/zeszyt 3, 241-262.

Papież Franciszek (2021). List Apostolski Ojcowskim Sercem wraz z dekretem o odpustach. Kraków: Wydawnictwo AA.

Piwowar, A. (2017). Składnia języka greckiego Nowego Testamentu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Plummer, A. (1915). A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians. Edinburgh: Clark.

Popowski, R. (1995). Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu. Warszawa: Vocatio.

Sławiński, J. (2002). Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szulc, M. (2015). Tomaszowa koncepcja duszy wobec neuronauk. Wybrane aspekty. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szymik, S. (2013). Współczesne modele egzegezy biblijnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Thrall, M.E. (2009). Seconda lettera ai Corinti. Brescia: Paideia.

Torbus, S. (2006). Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej. Legnica - Wrocław: Atla.

Wróbel, M.S. (2017). Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej. Lublin: Gaudium.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-27


Chwiła, D. (2021). Znaczenie „ościenia dla ciała” (2 Kor 12,7-10) w retoryce św. Pawła. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 6-18. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.1

Dorota Chwiła 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2808-9396

S. Dorota Chwiła FMA — doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dyscyplina: nauki teologiczne, Sekcja Nauk Biblijnych). Zainteresowania naukowe: Ewangelia wg św. Jana, relacje między judaizmem a chrześcijaństwem, Targumy


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.