Mocarna duchem zmartwychwstańskim. Alicja Kotowska CR – zakonnica, nauczycielka, męczenniczka, błogosławiona


Abstrakt

The article presents the hero silhouette of blessed Alice Kotowska – the nun of the Congregation of the Sisters of the Resurrection, the superior of the community in Wejherowo and the secondary school principal. Because of her involvement in religious, social and patriotic activities, at the end of October in 1939, she was arrested by the Nazis and soon shot in the forests of Piaśnica. She was one of the tens of thousands of victims of the Pomeranian Crime. Account for her saintly life and the suffered death at the hand of the occupant, she was exalted to the glory of alters in 1999 among 108 Polish martyrs of World War II.

 

 


Słowa kluczowe

II wojna światowa; zbrodnia pomorska 1939; masowe egzekucje w Piaśnicy; Wejherowo; zmartwychwstanki; siostra Alicja Kotowska

Bojarska, B. (1972). Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień– grudzień 1939). Poznań.

Bojarska, B. (2017). Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci. Wejherowo.

Borzęcka, C. (1984). Zapiski i notatki 1881-1913. Rzym.

Borzęcka, C. (2002). Modlitwa i praca nad sobą. Wskazania Matki Celiny Borzęckiej zawarte w listach do sióstr. Rzym.

Borzęcka, C. (2004). Wskazania, rady, zachęty w listach do sióstr odpowiedzialnych za formację. Rzym.

Florczak, T. M. (2016). Jak kropla wody w oceanie. Życie i męczeństwo błogosławionej s. Alicji Kotowskiej zmartwychwstanki. Poznań.

Gdaniec, R. (2013). Wspomnienia z lat 1939–1945. Surrexit, 6, 48–69.

Grot, E .M. (2000). Piaśnica: pomorskie miejsce męczeństwa i pamięci narodowej. Przeszłość i Pamięć, 4, 54-64.

Grot, E. M. (2009). Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni. Zeszyty Gdyńskie, 4, 237-265.

Grot, E. M. (2014). Piaśnica – miejsce pamięci narodowej. Stan badań i postulaty. W: R. Osowicka, Las piaśnicki. Niemy świadek hitlerowskiej kaźni, Wejherowo.

Henschke, E. (1985). Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918–1939. Nasza Przeszłość, 63, 173–227.

Kalkstein, T. (1952). Matka Fundatorka Celina Borzęcka w pracy nad Nowicjatem Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 1910-1913 Poznań.

Kalkstein, T. (1961). Na straży Miłości i Prawdy. Listy Okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1938–1949. T. I, Rzym.

Kalkstein, T. (1962). Na straży Miłości i Prawdy. Listy Okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1950-1961. T. II, Rzym.

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Świętego Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. (1926). Lwów.

Korcz, D. (2010). Życie w rytmie Paschy. Kraków.

Kowalska, M. R. (2018). Pragnę żyć i umierać dla Chrystusa. Błogosławiona S. Alicja Kotowska CR. Rumia.

Lademann, M. (2020). Las Piaśnicki, Wejherowo.

Listy Siostry Alicji Kotowskiej (1999). Poznań.

Mańkiewicz, A. M. (1999). Oświatowo-wychowawcza działalność sióstr zmartwychwstanek w Wejherowie. W: Szkolne wspomnienia uczennic o błogosławionej s. Alicji Kotowskiej (13‒25). Poznań.

Mazek, D. (red.) (2018). Zbrodnia pomorska 1939. Warszawa.

Mistecka, M. L. (1979). Pamięci siostry Alicji Kotowskiej CR. Chrześcijanin w Świecie, 11(83), 17–23.

Mistecka, M. L. (1983). Zmartwychwstanki w okupowanej Polsce 1939–1945, Warszawa.

Nekrologi zmarłych sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. T. II, b.m.w., b.r.w., 92–93 (nekrolog s. Alicji Kotowskiej CR).

Pisarska, A. (1960). Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na tle ascetyczno-mistycznego systemu życia wewnętrznego i jego odbicia w Regule Zgromadzenia. Rzym.

Pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie z 14 X 1935 w sprawie ulg kolejowych. AL III/22, Archiwum Prowincjalne Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu (APSZP).

Pradela, A. (1995). Sługa Boża S. Alicja Kotowska męczennica. Studium historyczno-prawne (praca magisterska, ATK).

Semenenko, P. (1896). Mistyka. Kraków.

Semenenko, P. (1903). Ćwiczenia duchowne. Kraków.

Semenenko, P. (1967). Reguła Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Rzym.

Szkolne wspomnienia uczennic o błogosławionej s. Alicji Kotowskiej (1999). Poznań.

Tomkiewicz, M. (2019). Zbrodnia w Lasach Piaśnickich jako element zbrodni pomorskiej 1939 roku. Rocznik Polsko-Niemiecki, 27, 11–29.

Urbański, S. (2003). Duchowość zmartwychwstańcza. Warszawa.

Wilmańska, M. (2021). Historia szkoły / Patronka / Izba Pamięci. www.szkolazmartwychwstanek.pl.

Wójcik, A. (2002). Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W: A. Chruszczewski, K. Dębowska, P. Gach (red.), Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939–1947 (1–144), t. XVI. Lublin.

Wspomnienia współsióstr o błogosławionej Alicji Kotowskiej, (2000). Poznań.

Żulińska, B. (1967). Matka Małgorzata Dąbrowska CR. Rzym.

Życiorys, AL III/21, APSZP.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-27


Pyszna, J. (2021). Mocarna duchem zmartwychwstańskim. Alicja Kotowska CR – zakonnica, nauczycielka, męczenniczka, błogosławiona. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 72-94. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.5

Joanna Pyszna 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0870-6062

Joanna Pyszna — absolwentka teologii duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorantka historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania badawcze: teologia życia zakonnego, duchowość i historia Zgromadzeń Zmartwychwstania Pańskiego oraz teologie feministyczne.

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.