Tomasz Stępień, Porządek i miłość. Koncepcja opatrzności bożej w myśli starożytnej, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ss. 357


Babiński, J. (2021). Tomasz Stępień, Porządek i miłość. Koncepcja opatrzności bożej w myśli starożytnej, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ss. 357. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 224-230. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.13

Jarosław Babiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1358-1516

Ks. Jarosław Babiński — dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor uczelni przy Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.