Religiöse Spuren im Alltag

OMG! Oder: Wie man mit den „Simpsons“ über die Zweinaturenlehre ins Gespräch kommt


Abstrakt

Acronyms, songs, advertisements, movies, television series, comic strips, memes or even sports news: Traces of Christian symbols, sayings, or references can be found in numerous places and contexts. But most children and adolescents exposed to religious education in German schools, only know these contemporary references without being aware of their origins. So one of the most challenging tasks in religious education is enabling learners to decode those references and adaptations. Being able to decode the occurring transformations of religion within these daily life phenomena is the prerequisite for being able to make an informed decision about the underlying concepts and religious ideas.  This article provides an example of how to alternatively address the quite abstract teaching of dyophysitism by using snippets of the famous animated sitcom „The Simpsons“.


Słowa kluczowe

edukacja religijna; kompetencje medialne; umiejętności dekodowania; diofizytyzm; niemieckie szkoły

Heger, J. (2018). Die gelbe Religion und die Religiosität der Schülerinnen und Schüler. In: W. Verburg (Hrsg.), Anknüpfungspunkte?! Schülerreligiositäten als Potenzial religiöser Bildung (95-114). München: DKV.

König, K. (2018). Diffuse Schülerreligiositäten. In: W. Verburg (Hrsg.), Anknüpfungspunkte?! Schülerreligiositäten als Potenzial religiöser Bildung (115-124). München: DKV.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München. Fachlehrplan Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 9 Gymnasium. https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/9/katholische-religionslehre.

Vollstädt, M. (2017). „Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben“ (Joh 13,15) – Die Simpsons und die Theologie. In: J. Heger, T. Jürgasch, A.M. Karimi (Hrsg.), Religion? Ay caramba! Theologisches und Religiöses aus der Welt der Simpsons (175-191). Freiburg i. Br.: Herder.

Ziegler, T. (2001). Abschied von Jesus, dem Gottessohn? Christologische Fragen Jugendlicher als religionspädagogische Herausforderung. In: G. Büttner, J. Thierfelder (Hrsg.), Trug Jesus Sandalen? Kinder und Jugendliche sehen Jesus Christus (106-139). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.


Opublikowane : 2021-09-27


Werner, M. (2021). Religiöse Spuren im Alltag. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 200-209. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.11

Matthias Werner 
Universität Augsburg, Germany  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7052-7420

Matthias Werner —  asystent naukowy w Katedrze Dydaktyki Nauczania Religii Katolickiej oraz Pedagogiki Religii Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Augsburgu. Obecnie pracuje przy formowaniu przyszłych nauczycieli religii, sam również uczy religii w szkołach podstawowych i średnich w Bawarii. W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się korelacja między nauczaniem podstaw chrześcijaństwa i (zapośredniczonym medialnie) światem codziennego doświadczenia uczniów, często niereligijnie uspołecznionych.

 

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.